HE 51/2008 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Jokelan koulukeskuksessa sattuneiden kuolemaan johtaneiden tapahtumien tutkinnasta

(Lex Jokela)

Päätökset

Hallituksen esityksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

1. Laki eräiden kuolemaan johtaneiden tapahtumien tutkinnasta

Vahvistettu

31.10.2008

Voimaantulo

04.11.2008

Säädöskokoelma
662/2008
Päätös

Hyväksytty muutettuna

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki Jokelan koulukeskuksessa sattuneiden kuolemaan johtaneiden tapahtumien tutkinnasta

Annettu eduskunnalle

Ministeriö

Oikeusministeriö

Esittelijä

Apulaisosastopäällikkö Manninen

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

16.05.2008

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
22.05.2008 Päättynyt PTK 56/2008
Päätös

Asia lähetettiin hallintovaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan tulee antaa lausuntonsa.

Istuntopöytäkirjan sivu

3

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Hallintovaliokunta

Mietintö

Hallintovaliokunnan mietintö
HaVM 13/2008 vp
Valmistunut

15.10.2008

Päätösehdotus

Valiokunta ehdotti, että lakiehdotus hyväksytään muutettuna.

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

17.10.2008

Istuntopöytäkirja
PTK 94/2008 vp
Päätös

Mietintö pantiin pöydälle 21.10.2008 pidettävään täysistuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
21.10.2008 Päättynyt PTK 95/2008
Päätös

Lakiehdotuksen sisältö hyväksyttiin mietinnön mukaisena. Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
24.10.2008 Päättynyt PTK 98/2008
Istuntopöytäkirjan sivu

3

Päätös

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetty lakiehdotus hyväksyttiin. Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi. Asian käsittely päättyi.

Lainsäätämisjärjestys

Hallituksen esitys

Perustuslaki 72 §

Perustuslakivaliokunnan lausunto

Valiokunta esitti, että lakiehdotus voidaan käsitellä tavallisen lain säätämisjärjestyksessä, jos valiokunnan sen 7 §:n 1 momentista tekemä valtiosääntöoikeudellinen huomautus otetaan asianmukaisesti huomioon.

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

28.10.2008

Vastaus
EV 104/2008 vp