HE 51/2009 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi ympäristöterveydenhuollon yhteistoiminta-alueesta sekä elintarvikelain 32 §:n muuttamisesta

Päätökset

Hallituksen esityksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

1. Laki ympäristöterveydenhuollon yhteistoiminta-alueesta

Vahvistettu

12.06.2009

Voimaantulo

15.06.2009

Säädöskokoelma
410/2009
Päätös

Hyväksytty

2. Laki elintarvikelain 32 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

12.06.2009

Voimaantulo

15.06.2009

Säädöskokoelma
411/2009
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki ympäristöterveydenhuollon yhteistoiminta-alueesta

2. Laki elintarvikelain 32 §:n muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Ministeriö

Sosiaali- ja terveysministeriö

Esittelijä

Hallitussihteeri Korpinen

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

03.04.2009

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
14.04.2009 Päättynyt PTK 37/2009
Päätös

Asia lähetettiin sosiaali- ja terveysvaliokuntaan

Istuntopöytäkirjan sivu

7

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Sosiaali- ja terveysvaliokunta

Mietintö

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö
StVM 13/2009 vp
Valmistunut

15.05.2009

Päätösehdotus

Valiokunta ehdotti, että lakiehdotukset hyväksytään muuttamattomina.

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

20.05.2009

Istuntopöytäkirja
PTK 55/2009 vp
Päätös

Mietintö pantiin pöydälle 26.5.2009 pidettävään täysistuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
26.05.2009 Päättynyt PTK 56/2009
Päätös

Eduskunta hyväksyi lakiehdotusten sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
29.05.2009 Päättynyt PTK 59/2009
Istuntopöytäkirjan sivu

4

Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt lakiehdotukset. Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi. Asian käsittely päättyi.

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

04.06.2009

Vastaus
EV 64/2009 vp