HE 51/2010 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi tuomareiden nimittämisestä annetun lain muuttamisesta

Päätökset

Hallituksen esityksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

1. Laki tuomareiden nimittämisestä annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

27.08.2010

Voimaantulo

01.11.2010

Säädöskokoelma
741/2010
Päätös

Hyväksytty muutettuna

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki tuomareiden nimittämisestä annetun lain muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Ministeriö

Oikeusministeriö

Esittelijä

Apulaisosastopäällikkö Välimaa

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

04.05.2010

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
06.05.2010 Päättynyt PTK 48/2010
Päätös

Asia lähetettiin lakivaliokuntaan.

Yhteiskeskustelu
Istuntopöytäkirjan sivu

3

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Lakivaliokunta

Mietintö

Lakivaliokunnan mietintö
LaVM 12/2010 vp
Valmistunut

10.06.2010

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella lakivaliokunta ehdottaa, että lakiehdotus hyväksytään hallituksen esityksen ja lakialoitteen LA 28/2010 vp pohjalta muutettuna.

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

15.06.2010

Istuntopöytäkirja
PTK 65/2010 vp
Päätös

Mietintö pantiin pöydälle 16.6.2010 pidettävään täysistuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
16.06.2010 Päättynyt PTK 66/2010
Päätös

Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen ja lakialoitteeseen pohjautuvien lakiehdotusten sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
21.06.2010 Päättynyt PTK 69/2010
Istuntopöytäkirjan sivu

10

Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn, hallituksen esitykseen ja lakialoitteeseen pohjautuvan lakiehdotuksen. Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi. Asian käsittely päättyi.

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

23.06.2010

Vastaus
EV 104/2010 vp

Muiden yhdessä käsiteltävien asioiden käsittelytiedot