HE 52/1999 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi velkakirjalain 5 §:n muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Päätökset

Hallituksen esityksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

1. Laki velkakirjalain 5 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

22.10.1999

Voimaantulo

01.11.1999

Säädöskokoelma
958/1999
Päätös

Hyväksytty

2. Laki työsopimuslain 23 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

22.10.1999

Voimaantulo

01.11.1999

Säädöskokoelma
959/1999
Päätös

Hyväksytty

3. Laki merimieslain 19 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

22.10.1999

Voimaantulo

01.11.1999

Säädöskokoelma
960/1999
Päätös

Hyväksytty

4. Laki arvonlisäveron palautusten takaisinperinnästä kunnilta annetun lain 5 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

22.10.1999

Voimaantulo

01.11.1999

Säädöskokoelma
961/1999
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

3.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki velkakirjalain 5 §:n muuttamisesta

2. Laki työsopimuslain 23 §:n muuttamisesta

3. Laki merimieslain 19 §:n muuttamisesta

4. Laki arvonlisäveron palautusten takaisinperinnästä kunnilta annetun lain 5 §:n muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Ministeriö

Valtiovarainministeriö

Esittelijä

Lainsäädäntöjohtaja Laajanen

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

17.09.1999

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
22.09.1999 Päättynyt PTK 56/1999
Päätös

Asia lähetettiin talousvaliokuntaan.

Istuntopöytäkirjan sivu

5

Valiokuntakäsittely

Talousvaliokunta

Mietintö

Talousvaliokunnan mietintö
TaVM 7/1999 vp
Valmistunut

29.09.1999

Päätösehdotus

Valiokunta ehdotti, että lakiehdotukset hyväksytään muuttamattomina.

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

30.09.1999

Istuntopöytäkirja
PTK 62/1999 vp
Päätös

Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle 1.10.1999 pidettävään istuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
01.10.1999 Päättynyt PTK 63/1999
Päätös

Ensimmäinen käsittely julistettiin päättyneeksi.

Toinen käsittely.

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
05.10.1999 Päättynyt PTK 64/1999
Istuntopöytäkirjan sivu

13

Päätös

Lakiehdotukset hyväksyttiin valiokunnan ehdotuksen mukaisesti.

Kolmas käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
08.10.1999 Päättynyt PTK 68/1999
Istuntopöytäkirjan sivu

3

Päätös

Eduskunta hyväksyi toisessa käsittelyssä päätetyt lakiehdotukset.

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Valtiopäiväjärjestys 66 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

08.10.1999

Vastaus
EV 31/1999 vp