Valtiopaivaasia HE 52/2002

HE 52/2002 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi esitutkintalain ja pakkokeinolain sekä eräiden näihin liittyvien lakien muuttamisesta

Päätökset

1. Laki esitutkintalain muuttamisesta

Vahvistettu

27.06.2003

Voimaantulo

01.01.2004

Säädöskokoelma
645/2003
Päätös

Hyväksytty muutettuna

2. Laki pakkokeinolain muuttamisesta

Vahvistettu

27.06.2003

Voimaantulo

01.01.2004

Säädöskokoelma
646/2003
Päätös

Hyväksytty muutettuna

3. Laki oikeudenkäynnistä rikosasioissa annetun lain 1 luvun muuttamisesta

Vahvistettu

27.06.2003

Voimaantulo

01.01.2004

Säädöskokoelma
647/2003
Päätös

Hyväksytty muutettuna

4. Laki poliisin tehtävien suorittamisesta puolustusvoimissa annetun lain 4 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

27.06.2003

Voimaantulo

01.01.2004

Säädöskokoelma
648/2003
Päätös

Hyväksytty

5. Laki poliisin henkilörekistereistä annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

27.06.2003

Voimaantulo

01.01.2004

Säädöskokoelma
649/2003
Päätös

Hyväksytty

6. Laki oikeudenkäymiskaaren 17 luvun 11 §:n muuttamisesta

Päätös

Hylätty

Valiokunnan ehdotuksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

7. Laki rikoslain 10 luvun 9 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

27.06.2003

Voimaantulo

01.01.2004

Säädöskokoelma
650/2003
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki esitutkintalain muuttamisesta

2. Laki pakkokeinolain muuttamisesta

3. Laki oikeudenkäynnistä rikosasioissa annetun lain 1 luvun muuttamisesta

4. Laki poliisin tehtävien suorittamisesta puolustusvoimissa annetun lain 4 §:n muuttamisesta

5. Laki poliisin henkilörekistereistä annetun lain 6 luvun muuttamisesta

6. Laki oikeudenkäymiskaaren 17 luvun 11 §:n muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

19.04.2002

Ministeriö

Oikeusministeriö

Esittelijä

Apulaisosastopäällikkö Törnqvist

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

19.04.2002

Istuntopöytäkirja

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
23.04.2002 Päättynyt PTK 47/2002 4
Päätös

Asia lähetettiin lakivaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan ja hallintovaliokunnan tulee antaa lausuntonsa.

Valiokuntakäsittely

Lakivaliokunta

Mietintö

Lakivaliokunnan mietintö
LaVM 31/2002 vp
Valmistunut

07.02.2003

Päätösehdotus

Valiokunta ehdotti, että 4. ja 5. lakiehdotus hyväksytään muuttamattomina, että 6. lakiehdotus hylätään, että 1.-3. lakiehdotus hyväksytään muutettuina, että hyväksytään uusi 7. lakiehdotus, että lakialoitteet LA 24/1999 vp, LA 25/1999 vp, LA 26/1999 vp ja LA 168/2000 vp hylätään, että toimenpidealoite TPA 291/2001 vp hylätään ja että hyväksytään kaksi lausumaa.

Vastalauseet

Mietintöön liittyy 2 vastalausetta

Lausunnot

Perustuslakivaliokunnan lausunto
PeVL 36/2002 vp
Valmistunut

16.10.2002

Hallintovaliokunnan lausunto
HaVL 38/2002 vp
Valmistunut

13.12.2002

Eriävät mielipiteet

Lausuntoon liittyy 1 eriävä mielipide

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

10.02.2003

Istuntopöytäkirja
PTK 199/2002 vp
Päätös

Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle 11.02.2003 pidettävään istuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
11.02.2003 Päättynyt PTK 200/2002 6 5-12
Päätös

1.-5. lakiehdotus sekä valiokunnan mietinnössään ehdottama uusi 7. lakiehdotus hyväksyttiin ja 6. lakiehdotus hylättiin mietinnön mukaisesti.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
17.02.2003 Päättynyt PTK 208/2002 14
Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt 1.-5. lakiehdotuksen ja uuden 7. lakiehdotuksen sekä pysyi ensimmäisessä käsittelyssä tekemässään päätöksessä 6. lakiehdotuksen hylkäämisestä.

Lainsäätämisjärjestys

Hallituksen esitys

Perustuslaki 72 §

Perustuslakivaliokunnan lausunto

Valiokunta esitti, että lakiehdotukset voidaan käsitellä tavallisen lain säätämisjärjestyksessä, 2. lakiehdotus kuitenkin vain, jos valiokunnan sen 5 luvun 11 §:n 2 momentista sekä 5 a luvun 2 §:n 2 momentista, 4 §:n 3 momentista ja 5 §:n 2 momentista tekemät valtiosääntöoikeudelliset huomautukset otetaan asianmukaisesti huomioon.

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

10.06.2003

Muiden yhdessä käsiteltävien asioiden käsittelytiedot

​​​​