HE 52/2002 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi esitutkintalain ja pakkokeinolain sekä eräiden näihin liittyvien lakien muuttamisesta

Päätökset

Hallituksen esityksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

1. Laki esitutkintalain muuttamisesta

Vahvistettu

27.06.2003

Voimaantulo

01.01.2004

Säädöskokoelma
645/2003
Päätös

Hyväksytty muutettuna

2. Laki pakkokeinolain muuttamisesta

Vahvistettu

27.06.2003

Voimaantulo

01.01.2004

Säädöskokoelma
646/2003
Päätös

Hyväksytty muutettuna

3. Laki oikeudenkäynnistä rikosasioissa annetun lain 1 luvun muuttamisesta

Vahvistettu

27.06.2003

Voimaantulo

01.01.2004

Säädöskokoelma
647/2003
Päätös

Hyväksytty muutettuna

4. Laki poliisin tehtävien suorittamisesta puolustusvoimissa annetun lain 4 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

27.06.2003

Voimaantulo

01.01.2004

Säädöskokoelma
648/2003
Päätös

Hyväksytty

5. Laki poliisin henkilörekistereistä annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

27.06.2003

Voimaantulo

01.01.2004

Säädöskokoelma
649/2003
Päätös

Hyväksytty

6. Laki oikeudenkäymiskaaren 17 luvun 11 §:n muuttamisesta

Päätös

Hylätty

Valiokunnan ehdotuksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

7. Laki rikoslain 10 luvun 9 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

27.06.2003

Voimaantulo

01.01.2004

Säädöskokoelma
650/2003
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki esitutkintalain muuttamisesta

2. Laki pakkokeinolain muuttamisesta

3. Laki oikeudenkäynnistä rikosasioissa annetun lain 1 luvun muuttamisesta

4. Laki poliisin tehtävien suorittamisesta puolustusvoimissa annetun lain 4 §:n muuttamisesta

5. Laki poliisin henkilörekistereistä annetun lain 6 luvun muuttamisesta

6. Laki oikeudenkäymiskaaren 17 luvun 11 §:n muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Ministeriö

Oikeusministeriö

Esittelijä

Apulaisosastopäällikkö Törnqvist

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

19.04.2002

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
23.04.2002 Päättynyt PTK 47/2002
Päätös

Asia lähetettiin lakivaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan ja hallintovaliokunnan tulee antaa lausuntonsa.

Istuntopöytäkirjan sivu

4

Valiokuntakäsittely

Lakivaliokunta

Mietintö

Lakivaliokunnan mietintö
LaVM 31/2002 vp
Valmistunut

07.02.2003

Päätösehdotus

Valiokunta ehdotti, että 4. ja 5. lakiehdotus hyväksytään muuttamattomina, että 6. lakiehdotus hylätään, että 1.-3. lakiehdotus hyväksytään muutettuina, että hyväksytään uusi 7. lakiehdotus, että lakialoitteet LA 24/1999 vp, LA 25/1999 vp, LA 26/1999 vp ja LA 168/2000 vp hylätään, että toimenpidealoite TPA 291/2001 vp hylätään ja että hyväksytään kaksi lausumaa.

Vastalauseet

Mietintöön liittyy 2 vastalausetta

Lausunnot

Perustuslakivaliokunnan lausunto
PeVL 36/2002 vp
Valmistunut

16.10.2002

Hallintovaliokunnan lausunto
HaVL 38/2002 vp
Valmistunut

13.12.2002

Eriävät mielipiteet

Lausuntoon liittyy 1 eriävä mielipide

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

10.02.2003

Istuntopöytäkirja
PTK 199/2002 vp
Päätös

Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle 11.02.2003 pidettävään istuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
11.02.2003 Päättynyt PTK 200/2002 5-12
Päätös

1.-5. lakiehdotus sekä valiokunnan mietinnössään ehdottama uusi 7. lakiehdotus hyväksyttiin ja 6. lakiehdotus hylättiin mietinnön mukaisesti.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
17.02.2003 Päättynyt PTK 208/2002
Istuntopöytäkirjan sivu

14

Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt 1.-5. lakiehdotuksen ja uuden 7. lakiehdotuksen sekä pysyi ensimmäisessä käsittelyssä tekemässään päätöksessä 6. lakiehdotuksen hylkäämisestä.

Lainsäätämisjärjestys

Hallituksen esitys

Perustuslaki 72 §

Perustuslakivaliokunnan lausunto

Valiokunta esitti, että lakiehdotukset voidaan käsitellä tavallisen lain säätämisjärjestyksessä, 2. lakiehdotus kuitenkin vain, jos valiokunnan sen 5 luvun 11 §:n 2 momentista sekä 5 a luvun 2 §:n 2 momentista, 4 §:n 3 momentista ja 5 §:n 2 momentista tekemät valtiosääntöoikeudelliset huomautukset otetaan asianmukaisesti huomioon.

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

10.06.2003

Vastaus
EV 286/2002 vp

Muiden yhdessä käsiteltävien asioiden käsittelytiedot