HE 52/2004 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle biologista monimuotoisuutta koskevaan yleissopimukseen liittyvän Cartagenan bioturvallisuuspöytäkirjan hyväksymisestä ja laiksi sen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta sekä rikoslain 48 luvun 1 §:n muuttamisesta

Päätökset

Hallituksen esityksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

1. Laki biologista monimuotoisuutta koskevaan yleissopimukseen liittyvän Cartagenan bioturvallisuuspöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Vahvistettu

24.06.2004

Voimaantulo

07.10.2004

Säädöskokoelma
578/2004
Sopimussarja
129/2004
Päätös

Hyväksytty

2. Laki rikoslain 48 luvun 1 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

24.06.2004

Voimaantulo

07.10.2004

Säädöskokoelma
579/2004
Sopimussarja
131/2004
Päätös

Hyväksytty muutettuna

Kansainvälisten sopimusten voimaanpano

1. Biologista monimuotoisuutta koskevaan yleissopimukseen liittyvä Cartagenan bioturvallisuuspöytäkirja

Asetuksen voimaantulo

07.10.2004

Säädöskokoelma
878/2004
Sopimussarja
130/2004
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

Ainoa ja 2. käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki biologista monimuotoisuutta koskevaan yleissopimukseen liittyvän Cartagenan bioturvallisuuspöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

2. Laki rikoslain 48 luvun 1 §:n muuttamisesta

Hallituksen esitykseen sisältyvät kansainväliset sopimukset

1. Biologista monimuotoisuutta koskevaan yleissopimukseen liittyvä Cartagenan bioturvallisuuspöytäkirja

Annettu eduskunnalle

Ministeriö

Ulkoasiainministeriö

Esittelijä

Lainsäädäntöneuvos Kaukoranta

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

23.04.2004

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
27.04.2004 Päättynyt PTK 48/2004
Päätös

Asia lähetettiin ympäristövaliokuntaan, jolle sosiaali- ja terveysvaliokunnan tulee antaa lausuntonsa.

Istuntopöytäkirjan sivu

3

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Ympäristövaliokunta

Mietintö

Ympäristövaliokunnan mietintö
YmVM 11/2004 vp
Valmistunut

01.06.2004

Päätösehdotus

Valiokunta ehdotti, että eduskunta hyväksyy Montrealissa 29 päivänä tammikuuta 2000 tehdyn biologista monimuotoisuutta koskevaan yleissopimukseen liittyvän Cartagenan bioturvallisuuspöytäkirjan siltä osin kuin pöytäkirja kuuluu Suomen toimivaltaan, että 1. lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana ja että 2. lakiehdotus hyväksytään muutettuna.

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

02.06.2004

Istuntopöytäkirja
PTK 68/2004 vp
Päätös

Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle 03.06.2004 pidettävään istuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
03.06.2004 Päättynyt PTK 69/2004
Päätös

Lakiehdotukset hyväksyttiin valiokunnan ehdotuksen mukaisesti.

Ainoa ja toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
08.06.2004 Päättynyt PTK 71/2004
Päätös

Eduskunta hyväksyi sopimuksen ja ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt lakiehdotukset.

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

18.06.2004

Vastaus
EV 75/2004 vp

Viittaukset Euroopan unionin asiakirjoihin