Valtiopaivaasia HE 52/2005

HE 52/2005 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle Euroopan unionin ympäristörikospuitepäätöksen täytäntöönpanemiseksi, ympäristön suojelua rikosoikeudellisin keinoin koskevan Euroopan neuvoston yleissopimuksen hyväksymiseksi, laiksi yleissopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta sekä laeiksi rikoslain ja eräiden muiden lakien muuttamiseksi

Päätökset

Päätös

Peruutettu

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Peruutettu

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki ympäristön suojelusta rikosoikeudellisin keinoin tehdyn Euroopan neuvoston yleissopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

2. Laki rikoslain muuttamisesta

3. Laki ympäristönsuojelulain 94 §:n muuttamisesta

4. Laki vesilain 21 luvun 2 §:n muuttamisesta

5. Laki metsälain 22 §:n muuttamisesta

6. Laki maa-aineslain 18 §:n muuttamisesta

7. Laki maankäyttö- ja rakennuslain 186 §:n muuttamisesta

8. Laki luonnonsuojelulain 58 §:n muuttamisesta

Hallituksen esitykseen sisältyvät kansainväliset sopimukset

1. 4 päivänä marraskuuta 1998 tehty Euroopan neuvoston yleissopimus ympäristön suojelusta rikosoikeudellisin keinoin

2. Eduskunnan suostumuksen antaminen siihen, että Suomi tekee yleissopimuksen 3 artiklan 2 kappaleen mukaisen varauman, jonka mukaan saman artiklan 1 kappaletta sovelletaan vain törkeän tuottamuksellisiin rikoksiin

3. 5 artiklan 4 kappaleen mukainen varauma, jonka mukaan saman artiklan 1 kappaleen c kohtaa ei sovelleta kokonaisuudessaan, koska niissä tapauksissa, joissa rikos on tehty millekään valtiolle kuulumattomalla alueella, rangaistavuus edellyttää rikoslain 1 luvun 6 §:n mukaan, että teosta Suomen lain mukaan saattaa seurata yli kuuden kuukauden vankeusrangaistus

4. 7 artiklan 2 kappaleen mukainen varauma, jonka mukaan saman artiklan 1 kappaletta ei sovelleta törkeän tuottamuksellisten rikosten tekemisessä käytettyihin rikoksentekovälineisiin

5. 9 artiklan 3 kappaleen mukainen varauma, jonka mukaan saman artiklan oikeushenkilön rangaistusvastuuta koskevaa 1 kappaletta sovelletaan ainoastaan 2 artiklassa tarkoitettuihin tahallisiin rikoksiin sekä 3 artiklassa tarkoitettuihin törkeän tuottamuksellisiin rikoksiin

6. 10 artiklan 2 kappaleen mukainen varauma, jonka mukaan saman artiklan 1 kappaleen a kohtaa sovelletaan vain maa-aineslain 18 §:ssä, maankäyttö- ja rakennuslain 186 §:ssä, ympäristönsuojelulain 94 §:ssä ja vesilain 21 luvun 2 §:ssä tarkoitettuihin rikoksiin

Annettu eduskunnalle

Pvm

29.04.2005

Ministeriö

Oikeusministeriö

Esittelijä

Lainsäädäntöneuvos Andersson

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

29.04.2005

Istuntopöytäkirja

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
03.05.2005 Päättynyt PTK 49/2005 4
Päätös

Asia lähetettiin lakivaliokuntaan, jolle ympäristövaliokunnan tulee antaa lausuntonsa.

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Lakivaliokunta

Lausunnot

Ympäristövaliokunnan lausunto
YmVL 24/2005 vp
Valmistunut

08.06.2005

Lainsäätämisjärjestys

Hallituksen esitys

Perustuslaki 72 §

Viittaukset Euroopan unionin asiakirjoihin

​​​​