Valtiopaivaasia HE 52/2006

HE 52/2006 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi edunvalvontavaltuutuksesta sekä holhoustoimesta annetun lain ja eräiden muiden lakien muuttamisesta

Päätökset

1. Laki edunvalvontavaltuutuksesta

Vahvistettu

25.05.2007

Voimaantulo

01.11.2007

Säädöskokoelma
648/2007
Päätös

Hyväksytty muutettuna

2. Laki holhoustoimesta annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

25.05.2007

Voimaantulo

01.11.2007

Säädöskokoelma
649/2007
Päätös

Hyväksytty muutettuna

3. Laki oikeudenkäymiskaaren 12 luvun 4 a §:n muuttamisesta

Vahvistettu

25.05.2007

Voimaantulo

01.11.2007

Säädöskokoelma
650/2007
Päätös

Hyväksytty

4. Laki hallintolainkäyttölain 19 a §:n muuttamisesta

Vahvistettu

25.05.2007

Voimaantulo

01.11.2007

Säädöskokoelma
651/2007
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki edunvalvontavaltuutuksesta

2. Laki holhoustoimesta annetun lain muuttamisesta

3. Laki oikeudenkäymiskaaren 12 luvun 4 a §:n muuttamisesta

4. Laki hallintolainkäyttölain 19 a §:n muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

19.05.2006

Ministeriö

Oikeusministeriö

Esittelijä

Lainsäädäntöneuvos Helin

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

19.05.2006

Istuntopöytäkirja

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
23.05.2006 Päättynyt PTK 59/2006 5
Päätös

Asia lähetettiin lakivaliokuntaan.

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Lakivaliokunta

Mietintö

Lakivaliokunnan mietintö
LaVM 29/2006 vp
Valmistunut

31.01.2007

Päätösehdotus

Valiokunta ehdotti, että 3. ja 4. lakiehdotus hyväksytään muuttamattomina ja että 1. ja 2. lakiehdotus hyväksytään muutettuina.

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

31.01.2007

Istuntopöytäkirja
PTK 150/2006 vp
Päätös

Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle 02.02.2007 pidettävään istuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
02.02.2007 Päättynyt PTK 152/2006 11
Päätös

Lakiehdotukset hyväksyttiin valiokunnan ehdotuksen mukaisesti.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
06.02.2007 Päättynyt PTK 153/2006 12
Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt lakiehdotukset.

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

25.04.2007