HE 52/2006 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi edunvalvontavaltuutuksesta sekä holhoustoimesta annetun lain ja eräiden muiden lakien muuttamisesta

Päätökset

Hallituksen esityksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

1. Laki edunvalvontavaltuutuksesta

Vahvistettu

25.05.2007

Voimaantulo

01.11.2007

Säädöskokoelma
648/2007
Päätös

Hyväksytty muutettuna

2. Laki holhoustoimesta annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

25.05.2007

Voimaantulo

01.11.2007

Säädöskokoelma
649/2007
Päätös

Hyväksytty muutettuna

3. Laki oikeudenkäymiskaaren 12 luvun 4 a §:n muuttamisesta

Vahvistettu

25.05.2007

Voimaantulo

01.11.2007

Säädöskokoelma
650/2007
Päätös

Hyväksytty

4. Laki hallintolainkäyttölain 19 a §:n muuttamisesta

Vahvistettu

25.05.2007

Voimaantulo

01.11.2007

Säädöskokoelma
651/2007
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki edunvalvontavaltuutuksesta

2. Laki holhoustoimesta annetun lain muuttamisesta

3. Laki oikeudenkäymiskaaren 12 luvun 4 a §:n muuttamisesta

4. Laki hallintolainkäyttölain 19 a §:n muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Ministeriö

Oikeusministeriö

Esittelijä

Lainsäädäntöneuvos Helin

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

19.05.2006

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
23.05.2006 Päättynyt PTK 59/2006
Päätös

Asia lähetettiin lakivaliokuntaan.

Istuntopöytäkirjan sivu

5

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Lakivaliokunta

Mietintö

Lakivaliokunnan mietintö
LaVM 29/2006 vp
Valmistunut

31.01.2007

Päätösehdotus

Valiokunta ehdotti, että 3. ja 4. lakiehdotus hyväksytään muuttamattomina ja että 1. ja 2. lakiehdotus hyväksytään muutettuina.

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

31.01.2007

Istuntopöytäkirja
PTK 150/2006 vp
Päätös

Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle 02.02.2007 pidettävään istuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
02.02.2007 Päättynyt PTK 152/2006
Päätös

Lakiehdotukset hyväksyttiin valiokunnan ehdotuksen mukaisesti.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
06.02.2007 Päättynyt PTK 153/2006
Istuntopöytäkirjan sivu

12

Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt lakiehdotukset.

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

25.04.2007

Vastaus
EV 288/2006 vp