HE 52/2007 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi tilatukijärjestelmän täytäntöönpanosta annetun lain muuttamisesta

Päätökset

Hallituksen esityksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

1. Laki tilatukijärjestelmän täytäntöönpanosta annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

30.12.2008

Voimaantulo

01.01.2009

Säädöskokoelma
1091/2008
Päätös

Hyväksytty muutettuna

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki tilatukijärjestelmän täytäntöönpanosta annetun lain muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Ministeriö

Maa- ja metsätalousministeriö

Esittelijä

Hallitusneuvos Laurila

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

11.09.2007

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
14.09.2007 Pantu pöydälle PTK 48/2007
25.09.2007 Päättynyt PTK 53/2007
Päätös

Asia lähetettiin maa- ja metsätalousvaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan tulee antaa lausuntonsa.

Istuntopöytäkirjan sivu

3

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Maa- ja metsätalousvaliokunta

Mietintö

Maa- ja metsätalousvaliokunnan mietintö
MmVM 12/2008 vp
Valmistunut

05.12.2008

Päätösehdotus

Valiokunta ehdotti, että lakiehdotus hyväksytään muutettuna ja että hyväksytään yksi lausuma.

Lausunnot

Perustuslakivaliokunnan lausunto
PeVL 4/2008 vp
Valmistunut

28.02.2008

Perustuslakivaliokunnan lausunto
PeVL 18/2008 vp
Valmistunut

19.09.2008

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

08.12.2008

Istuntopöytäkirja
PTK 120/2008 vp
Päätös

Mietintö pantiin pöydälle 9.12.2008 pidettävään täysistuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
09.12.2008 Päättynyt PTK 121/2008
Päätös

Lakiehdotuksen sisältö hyväksyttiin mietinnön mukaisena. Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
12.12.2008 Keskeytetty PTK 125/2008
16.12.2008 Päättynyt PTK 127/2008 3
Istuntopöytäkirjan sivu

6

Päätös

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetty lakiehdotus hyväksyttiin. Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi. Mietintöön sisältyvä lausumaehdotus hyväksyttiin. Asian käsittely päättyi.

Lainsäätämisjärjestys

Hallituksen esitys

Perustuslaki 72 §

Perustuslakivaliokunnan lausunto

PeVL 4/2008 Valiokunta esitti, että lakiehdotus voidaan käsitellä tavallisen lain säätämisjärjestyksessä vain, jos valiokunnan sen voimaantulosäännöksen 3 momentin johdosta tekemä valtiosääntöoikeudellinen huomautus otetaan asianmukaisesti huomioon. PeVL 18/2008 Valiokunta esitti, että lausuntopyynnössä esitetty säännös ei vaikuta lakiehdotuksen säätämisjärjestykseen.

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

19.12.2008

Vastaus
EV 201/2008 vp