Valtiopaivaasia HE 52/2009

HE 52/2009 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi osakeyhtiölain, arvopaperimarkkinalain ja vakuutusyhtiölain muuttamisesta

Päätökset

1. Laki osakeyhtiölain muuttamisesta

Vahvistettu

24.07.2009

Voimaantulo

03.08.2009

Säädöskokoelma
585/2009
Päätös

Hyväksytty

2. Laki arvopaperimarkkinalain 2 luvun muuttamisesta

Vahvistettu

24.07.2009

Voimaantulo

03.08.2009

Säädöskokoelma
586/2009
Päätös

Hyväksytty

3. Laki vakuutusyhtiölain 5 luvun muuttamisesta

Vahvistettu

24.07.2009

Voimaantulo

03.08.2009

Säädöskokoelma
587/2009
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki osakeyhtiölain muuttamisesta

2. Laki arvopaperimarkkinalain muuttamisesta

3. Laki vakuutusyhtiölain muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

17.04.2009

Ministeriö

Oikeusministeriö

Esittelijä

Lainsäädäntöneuvos Jauhiainen

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

17.04.2009

Istuntopöytäkirja

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
21.04.2009 Päättynyt PTK 41/2009 3
Päätös

Asia lähetettiin talousvaliokuntaan.

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Talousvaliokunta

Mietintö

Talousvaliokunnan mietintö
TaVM 8/2009 vp
Valmistunut

09.06.2009

Päätösehdotus

Valiokunta ehdotti, että lakiehdotukset hyväksytään muuttamattomina.

Vastalauseet

Mietintöön liittyy 1 vastalause

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

09.06.2009

Istuntopöytäkirja
PTK 64/2009 vp
Päätös

Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle 10.6.2009 pidettävään istuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
10.06.2009 Keskeytetty PTK 65/2009 9
11.06.2009 Päättynyt PTK 66/2009 6 6
Päätös

Eduskunta hyväksyi lakiehdotusten sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
15.06.2009 Päättynyt PTK 68/2009 18
Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt lakiehdotukset. Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi. Asian käsittely päättyi.

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

02.07.2009

Viittaukset Euroopan unionin asiakirjoihin