Valtiopaivaasia HE 52/2014

HE 52/2014 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi yleisestä asumistuesta ja eläkkeensaajan asumistuesta annetun lain muuttamisesta

(Budjettilakiehdotus)

Päätökset

1. Laki yleisestä asumistuesta

Vahvistettu

14.11.2014

Voimaantulo

01.01.2015

Säädöskokoelma
938/2014
Päätös

Hyväksytty muutettuna

2. Laki eläkkeensaajan asumistuesta annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

14.11.2014

Voimaantulo

01.01.2015

Säädöskokoelma
939/2014
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki yleisestä asumistuesta

2. Laki eläkkeensaajan asumistuesta annetun lain muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

24.04.2014

Ministeriö

Sosiaali- ja terveysministeriö

Esittelijä

Asuntoneuvos Kärkkäinen

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

25.04.2014

Istuntopöytäkirja

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
06.05.2014 Päättynyt PTK 47/2014 3
Päätös

Asia lähetettiin ympäristövaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan ja sosiaali- ja terveysvaliokunnan on annettava lausunto.

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Ympäristövaliokunta

Mietintö

Ympäristövaliokunnan mietintö
YmVM 7/2014 vp
Valmistunut

11.09.2014

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella ympäristövaliokunta ehdottaa, että 2. lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana ja että 1. lakiehdotus hyväksytään muutettuna.

Lausunnot

Perustuslakivaliokunnan lausunto
PeVL 17/2014 vp
Valmistunut

12.06.2014

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan lausunto
StVL 5/2014 vp
Valmistunut

06.06.2014

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

24.09.2014

Istuntopöytäkirja
PTK 86/2014 vp
Päätös

Mietintö pantiin pöydälle 25.9.2014 pidettävään täysistuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
25.09.2014 Päättynyt PTK 87/2014 8
Päätös

Eduskunta hyväksyi lakiehdotusten sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
30.09.2014 Päättynyt PTK 89/2014 21
Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt lakiehdotukset. Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi. Asian käsittely päättyi.

Lainsäätämisjärjestys

Hallituksen esitys

Perustuslaki 72 §

Perustuslakivaliokunnan lausunto

Valiokunta esitti, että lakiehdotukset voidaan käsitellä tavallisen lain säätämisjärjestyksessä.

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

08.10.2014