HE 53/1998 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi verotusmenettelystä annetun lain ja ennakkoperintälain 27 §:n muuttamisesta

Päätökset

Hallituksen esityksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

1) Laki verotusmenettelystä annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

26.06.1998

Voimaantulo

01.07.1998

Säädöskokoelma
477/1998
Päätös

Hyv. muutettuna

2) Laki ennakkoperintälain 27 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

26.06.1998

Voimaantulo

01.07.1998

Säädöskokoelma
478/1998
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

3.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1) Laki verotusmenettelystä annetun lain muuttamisesta

2) Laki ennakkoperintälain 27 §:n muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Ministeriö

Valtiovarainministeriö

Esittelijä

Finanssineuvos Viherkenttä

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

08.05.1998

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
12.05.1998 Päättynyt PTK 61/1998

Valiokuntakäsittely

Valtiovarainvaliokunta

Mietintö

Valtiovarainvaliokunnan mietintö
VaVM 20/1998 vp
Valmistunut

09.06.1998

Päätösehdotus

Hyv. muutettuna

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

09.06.1998

Istuntopöytäkirja
PTK 80/1998 vp
Päätös

Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle 09.06.1998 pidettävään istuntoon

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
09.06.1998 Päättynyt PTK 81/1998

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
09.06.1998 Päättynyt PTK 82/1998
Päätös

Hyväksytty

Kolmas käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
16.06.1998 Päättynyt PTK 91/1998 8-9

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

16.06.1998

Vastaus
EV 79/1998 vp

Hyväksytyt lausumat

Sasi, Kimmo /kok, perustelul.