HE 53/2002 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle eräiden rikoslain talousrikossäännösten ja eräiden niihin liittyvien lakien muuttamiseksi

Päätökset

Hallituksen esityksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

1. Laki rikoslain muuttamisesta

Vahvistettu

31.01.2003

Voimaantulo

01.04.2003

Säädöskokoelma
61/2003
Päätös

Hyväksytty muutettuna

2. Laki kirjanpitolain 8 luvun 4 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

31.01.2003

Voimaantulo

01.04.2003

Säädöskokoelma
62/2003
Päätös

Hyväksytty muutettuna

3. Laki rahanpesun estämisestä ja selvittämisestä annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

31.01.2003

Voimaantulo

01.04.2003

Säädöskokoelma
63/2003
Päätös

Hyväksytty muutettuna

4. Laki pakkokeinolain 5 a luvun 2 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

31.01.2003

Voimaantulo

01.04.2003

Säädöskokoelma
64/2003
Päätös

Hyväksytty

5. Laki tullilain 14 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

31.01.2003

Voimaantulo

01.04.2003

Säädöskokoelma
65/2003
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki rikoslain muuttamisesta

2. Laki kirjanpitolain 8 luvun 4 §:n muuttamisesta

3. Laki rahanpesun estämisestä ja selvittämisestä annetun lain muuttamisesta

4. Laki pakkokeinolain 5 a luvun 2 §:n muuttamisesta

5. Laki tullilain 14 §:n muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Ministeriö

Oikeusministeriö

Esittelijä

Apulaisosastopäällikkö Törnqvist

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

19.04.2002

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
23.04.2002 Päättynyt PTK 47/2002
Päätös

Asia lähetettiin lakivaliokuntaan.

Istuntopöytäkirjan sivu

5

Valiokuntakäsittely

Lakivaliokunta

Mietintö

Lakivaliokunnan mietintö
LaVM 18/2002 vp
Valmistunut

15.11.2002

Päätösehdotus

Valiokunta ehdotti, että 4. ja 5. lakiehdotukset hyväksytään muuttamattomina, että 1.-3. lakiehdotukset hyväksytään muutettuina ja että lakialoitteet LA 121/2000 vp, LA 122/2000 vp, LA 123/2000 vp, LA 124/2000 vp, LA 125/2000 vp ja LA 153/2000 vp hylätään.

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

19.11.2002

Istuntopöytäkirja
PTK 137/2002 vp
Päätös

Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle 20.11.2002 pidettävään istuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
20.11.2002 Päättynyt PTK 138/2002
Päätös

Lakiehdotukset hyväksyttiin valiokunnan ehdotuksen mukaisesti.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
26.11.2002 Päättynyt PTK 142/2002
Istuntopöytäkirjan sivu

5

Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt lakiehdotukset.

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

17.01.2003

Vastaus
EV 183/2002 vp

Viittaukset Euroopan unionin asiakirjoihin