Valtiopaivaasia HE 53/2005

HE 53/2005 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle elintarvikelaiksi sekä laiksi terveydensuojelulain muuttamisesta

Päätökset

1. Elintarvikelaki

Vahvistettu

13.01.2006

Voimaantulo

01.03.2006

Säädöskokoelma
23/2006
Päätös

Hyväksytty muutettuna

2. Laki terveydensuojelulain muuttamisesta

Vahvistettu

13.01.2006

Voimaantulo

01.03.2006

Säädöskokoelma
24/2006
Päätös

Hyväksytty muutettuna

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Elintarvikelaki

2. Laki terveydensuojelulain muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

29.04.2005

Ministeriö

Maa- ja metsätalousministeriö

Esittelijä

Apulaisosastopäällikkö Niemi

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

29.04.2005

Istuntopöytäkirja

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
03.05.2005 Päättynyt PTK 49/2005 5
Päätös

Asia lähetettiin maa- ja metsätalousvaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan ja talousvaliokunnan tulee antaa lausuntonsa.

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Maa- ja metsätalousvaliokunta

Mietintö

Maa- ja metsätalousvaliokunnan mietintö
MmVM 9/2005 vp
Valmistunut

02.12.2005

Päätösehdotus

Valiokunta ehdotti, että 1. ja 2. lakiehdotus hyväksytään muutettuina ja että hyväksytään kaksi lausumaa.

Lausunnot

Perustuslakivaliokunnan lausunto
PeVL 37/2005 vp
Valmistunut

20.10.2005

Talousvaliokunnan lausunto
TaVL 15/2005 vp
Valmistunut

08.06.2005

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

02.12.2005

Istuntopöytäkirja
PTK 131/2005 vp
Päätös

Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle 07.12.2005 pidettävään istuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
07.12.2005 Päättynyt PTK 132/2005 11
Päätös

Lakiehdotukset hyväksyttiin valiokunnan ehdotuksen mukaisesti.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
12.12.2005 Päättynyt PTK 136/2005 17
Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt lakiehdotukset.

Lainsäätämisjärjestys

Hallituksen esitys

Perustuslaki 72 §

Perustuslakivaliokunnan lausunto

Valiokunta esitti, että lakiehdotukset voidaan käsitellä tavallisen lain säätämisjärjestyksessä, 1. lakiehdotus kuitenkin vain, jos valiokunnan sen 49 §:n 2 momentista, 51 §:n 1 ja 2 momentista, 9 luvun valituslupasäännöksistä ja 86 §:stä tekemät valtiosääntöoikeudelliset huomautukset otetaan asianmukaisesti huomioon.

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

20.12.2005