HE 53/2006 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi rikoslain 50 luvun muuttamisesta

Päätökset

Hallituksen esityksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

1. Laki rikoslain 50 luvun muuttamisesta

Vahvistettu

19.10.2006

Voimaantulo

01.01.2007

Säädöskokoelma
928/2006
Päätös

Hyväksytty muutettuna

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki rikoslain 50 luvun muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Ministeriö

Oikeusministeriö

Esittelijä

Lainsäädäntöneuvos Andersson

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

19.05.2006

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
23.05.2006 Päättynyt PTK 59/2006
Päätös

Asia lähetettiin lakivaliokuntaan.

Istuntopöytäkirjan sivu

6

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Lakivaliokunta

Mietintö

Lakivaliokunnan mietintö
LaVM 11/2006 vp
Valmistunut

22.09.2006

Päätösehdotus

Valiokunta ehdotti, että lakiehdotus hyväksytään muutettuna.

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

26.09.2006

Istuntopöytäkirja
PTK 90/2006 vp
Päätös

Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle 27.09.2006 pidettävään istuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
27.09.2006 Päättynyt PTK 91/2006
Päätös

Lakiehdotus hyväksyttiin valiokunnan ehdotuksen mukaisesti.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
03.10.2006 Päättynyt PTK 94/2006
Istuntopöytäkirjan sivu

7

Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä päätetyn lakiehdotuksen.

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

09.10.2006

Vastaus
EV 105/2006 vp

Viittaukset Euroopan unionin asiakirjoihin