HE 53/2007 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Eläketurvakeskuksesta annetun lain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Päätökset

Hallituksen esityksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

1. Laki Eläketurvakeskuksesta annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

30.11.2007

Voimaantulo

01.01.2008

Säädöskokoelma
1111/2007
Päätös

Hyväksytty muutettuna

2. Laki työntekijän eläkelain muuttamisesta

Vahvistettu

30.11.2007

Voimaantulo

01.01.2008

Säädöskokoelma
1112/2007
Päätös

Hyväksytty

3. Laki maatalousyrittäjän eläkelain 136 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

30.11.2007

Voimaantulo

01.01.2008

Säädöskokoelma
1113/2007
Päätös

Hyväksytty

4. Laki kunnallisen eläkelain 132 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

30.11.2007

Voimaantulo

01.01.2008

Säädöskokoelma
1114/2007
Päätös

Hyväksytty

5. Laki valtion eläkelain muuttamisesta

Vahvistettu

30.11.2007

Voimaantulo

01.01.2008

Säädöskokoelma
1115/2007
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki Eläketurvakeskuksesta annetun lain muuttamisesta

2. Laki työntekijän eläkelain muuttamisesta

3. Laki maatalousyrittäjän eläkelain 136 §:n muuttamisesta

4. Laki kunnallisen eläkelain 132 §:n muuttamisesta

5. Laki valtion eläkelain muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Ministeriö

Sosiaali- ja terveysministeriö

Esittelijä

Hallitussihteeri Hirvi

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

11.09.2007

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
12.09.2007 Päättynyt PTK 46/2007
Päätös

Asia lähetettiin sosiaali- ja terveysvaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan tulee antaa lausuntonsa.

Istuntopöytäkirjan sivu

13

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Sosiaali- ja terveysvaliokunta

Mietintö

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö
StVM 13/2007 vp
Valmistunut

06.11.2007

Päätösehdotus

Valiokunta ehdotti, että 2.-5. lakiehdotus hyväksytään muuttamattomina ja että 1. lakiehdotuksen 5 § ja voimaantulosäännös hyväksytään muutettuina.

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

07.11.2007

Istuntopöytäkirja
PTK 74/2007 vp
Päätös

Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle 08.11.2007 pidettävään istuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
08.11.2007 Päättynyt PTK 75/2007
Päätös

Lakiehdotukset hyväksyttiin valiokunnan ehdotuksen mukaisesti.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
13.11.2007 Päättynyt PTK 79/2007
Istuntopöytäkirjan sivu

17

Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt lakiehdotukset.

Lainsäätämisjärjestys

Hallituksen esitys

Perustuslaki 72 §

Perustuslakivaliokunnan lausunto

Valiokunta esitti, että lakiehdotukset voidaan käsitellä tavallisen lain säätämisjärjestyksessä.

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

23.11.2007

Vastaus
EV 69/2007 vp