HE 53/2010 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi kansainvälisistä tietoturvallisuusvelvoitteista annetun lain sekä viestintähallinnosta annetun lain 2 §:n muuttamisesta

Päätökset

Hallituksen esityksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

1. Laki kansainvälisistä tietoturvallisuusvelvoitteista annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

22.10.2010

Voimaantulo

01.11.2010

Säädöskokoelma
885/2010
Päätös

Hyväksytty

2. Laki viestintähallinnosta annetun lain 2 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

22.10.2010

Voimaantulo

01.11.2010

Säädöskokoelma
886/2010
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki kansainvälisistä tietoturvallisuusvelvoitteista annetun lain muuttamisesta

2. Laki viestintähallinnosta annetun lain 2 §:n muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Ministeriö

Oikeusministeriö

Esittelijä

Lainsäädäntöneuvos Wallin

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

04.05.2010

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
06.05.2010 Päättynyt PTK 48/2010
Päätös

Asia lähetettiin hallintovaliokuntaan, jolle liikenne- ja viestintävaliokunnan ja puolustusvaliokunnan on annettava lausunto.

Istuntopöytäkirjan sivu

4

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Hallintovaliokunta

Mietintö

Hallintovaliokunnan mietintö
HaVM 13/2010 vp
Valmistunut

22.09.2010

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella hallintovaliokunta ehdottaa, että lakiehdotukset hyväksytään muuttamattomina.

Lausunnot

Liikenne- ja viestintävaliokunnan lausunto
LiVL 8/2010 vp
Valmistunut

25.05.2010

Puolustusvaliokunnan lausunto
PuVL 6/2010 vp
Valmistunut

27.05.2010

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

24.09.2010

Istuntopöytäkirja
PTK 89/2010 vp
Päätös

Mietintö pantiin pöydälle 28.9.2010 pidettävään täysistuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
28.09.2010 Päättynyt PTK 90/2010
Päätös

Eduskunta hyväksyi lakiehdotusten sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
01.10.2010 Päättynyt PTK 93/2010
Istuntopöytäkirjan sivu

1

Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt lakiehdotukset. Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi. Asian käsittely päättyi.

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

06.10.2010

Vastaus
EV 135/2010 vp