Valtiopaivaasia HE 54/2002

HE 54/2002 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi sananvapauden käyttämisestä joukkoviestinnässä ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Päätökset

1. Laki sananvapauden käyttämisestä joukkoviestinnässä

Vahvistettu

13.06.2003

Voimaantulo

01.01.2004

Säädöskokoelma
460/2003
Päätös

Hyväksytty muutettuna

2. Laki oikeudenkäymiskaaren 17 luvun 24 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

13.06.2003

Voimaantulo

01.01.2004

Säädöskokoelma
461/2003
Päätös

Hyväksytty

3. Laki esitutkintalain 27 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

13.06.2003

Voimaantulo

01.01.2004

Säädöskokoelma
462/2003
Päätös

Hyväksytty

4. Laki rikoslain 2 luvun 17 §:n kumoamisesta

Vahvistettu

13.06.2003

Voimaantulo

01.01.2004

Säädöskokoelma
463/2003
Päätös

Hyväksytty

5. Laki yleisistä syyttäjistä annetun lain 7 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

13.06.2003

Voimaantulo

01.01.2004

Säädöskokoelma
464/2003
Päätös

Hyväksytty

6. Laki yksityisyyden suojasta televiestinnässä ja teletoiminnan tietoturvasta annetun lain 9 §:n muuttamisesta

Päätös

Hylätty

7. Laki valmiuslain 43 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

13.06.2003

Voimaantulo

01.01.2004

Säädöskokoelma
465/2003
Päätös

Hyväksytty

8. Laki puolustustilalain muuttamisesta

Vahvistettu

13.06.2003

Voimaantulo

01.01.2004

Säädöskokoelma
466/2003
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki sananvapauden käyttämisestä joukkoviestinnässä

2. Laki oikeudenkäymiskaaren 17 luvun 24 §:n muuttamisesta

3. Laki esitutkintalain 27 §:n muuttamisesta

4. Laki rikoslain 2 luvun 17 §:n kumoamisesta

5. Laki yleisistä syyttäjistä annetun lain 7 §:n muuttamisesta

6. Laki yksityisyyden suojasta televiestinnässä ja teletoiminnan tietoturvasta annetun lain 9 §:n muuttamisesta

7. Laki valmiuslain 43 §:n muuttamisesta

8. Laki puolustustilalain muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

19.04.2002

Ministeriö

Oikeusministeriö

Esittelijä

Lainsäädäntöneuvos Eerola

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

19.04.2002

Istuntopöytäkirja

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
23.04.2002 Päättynyt PTK 47/2002 6
Päätös

Asia lähetettiin perustuslakivaliokuntaan.

Valiokuntakäsittely

Perustuslakivaliokunta

Mietintö

Perustuslakivaliokunnan mietintö
PeVM 14/2002 vp
Valmistunut

11.02.2003

Päätösehdotus

Valiokunta ehdotti, että 2.-5., 7. ja 8. lakiehdotus hyväksytään muuttamattomina, että 6. lakiehdotus hylätään, että 1. lakiehdotus hyväksytään muutettuna ja että lakialoite LA 66/2002 vp hylätään.

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

11.02.2003

Istuntopöytäkirja
PTK 200/2002 vp
Päätös

Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle 12.02.2003 pidettävään istuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
12.02.2003 Päättynyt PTK 201/2002 2
Päätös

1.- 5., 7. ja 8. lakiehdotus hyväksyttiin ja 6. lakiehdotus hylättiin valiokunnan ehdotuksen mukaisesti.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
17.02.2003 Päättynyt PTK 208/2002 2
Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt 1.-5., 7. ja 8. lakiehdotuksen ja pysyi ensimmäisessä käsittelyssä tekemässään päätöksessä 6. lakiehdotuksen hylkäämisestä.

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

05.06.2003

Muiden yhdessä käsiteltävien asioiden käsittelytiedot