HE 54/2004 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi asianajajista annetun lain ja valtion oikeusaputoimistoista annetun lain 6 §:n muuttamisesta

Päätökset

Hallituksen esityksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

1. Laki asianajajista annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

30.07.2004

Voimaantulo

01.11.2004

Säädöskokoelma
697/2004
Päätös

Hyväksytty muutettuna

2. Laki valtion oikeusaputoimistoista annetun lain 6 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

30.07.2004

Voimaantulo

01.11.2004

Säädöskokoelma
698/2004
Päätös

Hyväksytty muutettuna

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki asianajajista annetun lain muuttamisesta

2. Laki valtion oikeusaputoimistoista annetun lain 6 §:n muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Ministeriö

Oikeusministeriö

Esittelijä

Hallitusneuvos Liljeroos

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

23.04.2004

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
27.04.2004 Päättynyt PTK 48/2004
Päätös

Asia lähetettiin lakivaliokuntaan.

Istuntopöytäkirjan sivu

5

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Lakivaliokunta

Mietintö

Lakivaliokunnan mietintö
LaVM 5/2004 vp
Valmistunut

09.06.2004

Päätösehdotus

Valiokunta ehdotti, että lakiehdotukset hyväksytään muutettuina.

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

09.06.2004

Istuntopöytäkirja
PTK 72/2004 vp
Päätös

Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle 10.06.2004 pidettävään istuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
10.06.2004 Päättynyt PTK 73/2004
Päätös

Lakiehdotukset hyväksyttiin valiokunnan ehdotuksen mukaisesti.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
15.06.2004 Päättynyt PTK 75/2004
Istuntopöytäkirjan sivu

6

Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt lakiehdotukset.

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

30.06.2004

Vastaus
EV 93/2004 vp