HE 54/2006 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle eurooppaosuuskuntalaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Päätökset

Hallituksen esityksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

1. Eurooppaosuuskuntalaki

Vahvistettu

19.10.2006

Voimaantulo

01.11.2006

Säädöskokoelma
906/2006
Päätös

Hyväksytty

2. Laki osuuskuntalain 5 luvun 5 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

19.10.2006

Voimaantulo

01.11.2006

Säädöskokoelma
907/2006
Päätös

Hyväksytty

3. Laki kaupparekisterilain muuttamisesta

Vahvistettu

19.10.2006

Voimaantulo

01.11.2006

Säädöskokoelma
908/2006
Päätös

Hyväksytty

4. Laki yritys- ja yhteisötietolain muuttamisesta

Vahvistettu

19.10.2006

Voimaantulo

01.11.2006

Säädöskokoelma
909/2006
Päätös

Hyväksytty

5. Laki toiminimilain 7 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

19.10.2006

Voimaantulo

01.11.2006

Säädöskokoelma
910/2006
Päätös

Hyväksytty

6. Laki yrityskiinnityslain 10 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

19.10.2006

Voimaantulo

01.11.2006

Säädöskokoelma
911/2006
Päätös

Hyväksytty

7. Laki luottolaitostoiminnasta annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

19.10.2006

Voimaantulo

01.11.2006

Säädöskokoelma
912/2006
Päätös

Hyväksytty

8. Laki osuuspankeista ja muista osuuskuntamuotoisista luottolaitoksista annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

19.10.2006

Voimaantulo

01.11.2006

Säädöskokoelma
913/2006
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Eurooppaosuuskuntalaki

2. Laki osuuskuntalain 5 luvun 5 §:n muuttamisesta

3. Laki kaupparekisterilain muuttamisesta

4. Laki yritys- ja yhteisötietolain muuttamisesta

5. Laki toiminimilain 7 §:n muuttamisesta

6. Laki yrityskiinnityslain 10 §:n muuttamisesta

7. Laki luottolaitostoiminnasta annetun lain muuttamisesta

8. Laki osuuspankeista ja muista osuuskuntamuotoisista luottolaitoksista annetun lain muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Ministeriö

Oikeusministeriö

Esittelijä

Lainsäädäntöneuvos Jauhiainen

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

19.05.2006

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
23.05.2006 Päättynyt PTK 59/2006
Päätös

Asia lähetettiin talousvaliokuntaan.

Istuntopöytäkirjan sivu

7

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Talousvaliokunta

Mietintö

Talousvaliokunnan mietintö
TaVM 9/2006 vp
Valmistunut

15.09.2006

Päätösehdotus

Valiokunta ehdotti, että lakiehdotukset hyväksytään muuttamattomina.

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

22.09.2006

Istuntopöytäkirja
PTK 89/2006 vp
Päätös

Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle 26.09.2006 pidettävään istuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
26.09.2006 Päättynyt PTK 90/2006
Päätös

Lakiehdotukset hyväksyttiin valiokunnan ehdotuksen mukaisesti.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
29.09.2006 Poistettu PTK 93/2006
03.10.2006 Päättynyt PTK 94/2006
Istuntopöytäkirjan sivu

4

Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt lakiehdotukset.

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

11.10.2006

Vastaus
EV 99/2006 vp

Viittaukset Euroopan unionin asiakirjoihin