Valtiopaivaasia HE 54/2007

HE 54/2007 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi valtioneuvostosta annetun lain 1 §:n muuttamisesta ja eräiden tehtävien siirtämisestä työ- ja elinkeinoministeriöön

(Budjettilakiehdotus)

Päätökset

1. Laki valtioneuvostosta annetun lain 1 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

09.11.2007

Voimaantulo

01.01.2008

Säädöskokoelma
970/2007
Päätös

Hyväksytty muutettuna

2. Laki eräiden tehtävien siirtämisestä työ- ja elinkeinoministeriöön

Vahvistettu

09.11.2007

Voimaantulo

01.01.2008

Säädöskokoelma
971/2007
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki valtioneuvostosta annetun lain 1 §:n muuttamisesta

2. Laki eräiden tehtävien siirtämisestä työ- ja elinkeinoministeriöön

Annettu eduskunnalle

Pvm

13.09.2007

Ministeriö

Valtioneuvoston kanslia

Esittelijä

Alivaltiosihteeri Aaltonen

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

13.09.2007

Istuntopöytäkirja

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
18.09.2007 Poistettu PTK 49/2007 6
19.09.2007 Poistettu PTK 50/2007 4
20.09.2007 Poistettu PTK 51/2007 3
21.09.2007 Päättynyt PTK 52/2007 2
Päätös

Asia lähetettiin perustuslakivaliokuntaan, jolle talousvaliokunta sekä työelämä- ja tasa-arvovaliokunta voivat halutessaan antaa lausuntonsa 10.10.2007 mennessä.

Keskusteluviittaus

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Perustuslakivaliokunta

Mietintö

Perustuslakivaliokunnan mietintö
PeVM 3/2007 vp
Valmistunut

16.10.2007

Päätösehdotus

Valiokunta ehdotti, että lakiehdotukset hyväksytään muutoin hallituksen esityksen mukaisina paitsi 1. lakiehdotuksen voimaantulosäännöksen 3 momentti muutettuna.

Vastalauseet

Mietintöön liittyy 2 vastalausetta

Lausunnot

Talousvaliokunnan lausunto
TaVL 12/2007 vp
Valmistunut

10.10.2007

Eriävät mielipiteet

Lausuntoon liittyy 1 eriävä mielipide

Työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan lausunto
TyVL 3/2007 vp
Valmistunut

10.10.2007

Eriävät mielipiteet

Lausuntoon liittyy 1 eriävä mielipide

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

17.10.2007

Istuntopöytäkirja
PTK 66/2007 vp
Päätös

Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle 18.10.2007 pidettävään istuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
18.10.2007 Keskeytetty PTK 67/2007 3
19.10.2007 Päättynyt PTK 68/2007 2 2
Päätös

Lakiehdotukset hyväksyttiin valiokunnan ehdotuksen mukaisesti.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
23.10.2007 Keskeytetty PTK 69/2007 2
24.10.2007 Päättynyt PTK 70/2007 1 1-2
Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt lakiehdotukset.

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

05.11.2007

​​​​