Valtiopaivaasia HE 54/2008

HE 54/2008 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi kuluttajaneuvonnasta sekä Kuluttajavirastosta annetun lain 1 §:n ja Ahvenanmaan itsehallintolain 30 §:n muuttamisesta

(Budjettilakiehdotus)

Päätökset

1. Laki kuluttajaneuvonnasta

Vahvistettu

05.12.2008

Voimaantulo

01.01.2009

Säädöskokoelma
800/2008
Päätös

Hyväksytty muutettuna

2. Laki Kuluttajavirastosta annetun lain 1 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

05.12.2008

Voimaantulo

01.01.2009

Säädöskokoelma
801/2008
Päätös

Hyväksytty

3. Laki Ahvenanmaan itsehallintolain 30 §:n muuttamisesta

Päätös

Hyväksytty kiireellisenä

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki kuluttajaneuvonnasta

2. Laki Kuluttajavirastosta annetun lain 1 §:n muuttamisesta

3. Laki Ahvenanmaan itsehallintolain 30 §:n muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

16.05.2008

Ministeriö

Työ- ja elinkeinoministeriö

Esittelijä

Neuvotteleva virkamies Karhu

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

16.05.2008

Istuntopöytäkirja

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
20.05.2008 Päättynyt PTK 54/2008 6
Päätös

Asia lähetettiin talousvaliokuntaan, jolle hallintovaliokunnan tulee antaa lausuntonsa.

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Talousvaliokunta

Mietintö

Talousvaliokunnan mietintö
TaVM 17/2008 vp
Valmistunut

07.11.2008

Päätösehdotus

Valiokunta ehdotti, että 2. ja 3. lakiehdotus hyväksytään muuttamattomina, että 1. lakiehdotus hyväksytään muutoin hallituksen esityksen mukaisena paitsi 2 § muutettuna ja että 3. lakiehdotus julistetaan kiirelliseksi perustuslain 73 §:n 2 momentissa säädetyllä tavalla.

Lausunnot

Hallintovaliokunnan lausunto
HaVL 26/2008 vp
Valmistunut

21.10.2008

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

11.11.2008

Istuntopöytäkirja
PTK 104/2008 vp
Päätös

Mietintö pantiin pöydälle 13.11.2008 pidettävään täysistuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
13.11.2008 Päättynyt PTK 106/2008 11
Päätös

Lakiehdotusten sisältö hyväksyttiin mietinnön mukaisena. Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
18.11.2008 Päättynyt PTK 108/2008 15
Päätös

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt 1.ja 2. lakiehdotus hyväksyttiin. Ensimmäisessä käsittelyssä päätetty 3. lakiehdotus julistettiin kiireelliseksi yksimielisesti. Ensimmäisessä käsittelyssä päätetty 3. lakiehdotus hyväksyttiin. Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi. Asian käsittely päättyi.

Huomautus

Tasavallan presidentti jätti vahvistamatta lain Ahvenanmaan itsehallintolain 30 §:n muuttamisesta.(Hallituksen kirjelmä 20.2.2009)

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

1. ja 2. lakiehdotus perustuslaki 72 §, 3. lakiehdotus perustuslaki 73 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

26.11.2008

Asian jatkokäsittely

vp