HE 54/2013 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi julkisen hallinnon turvallisuusverkkotoiminnasta ja viestintämarkkinalain 2 §:n muuttamisesta

(Lisäbudjettilakiehdotus)

Päätökset

Hallituksen esityksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

1. Laki julkisen hallinnon turvallisuusverkkotoiminnasta

Vahvistettu

13.01.2015

Voimaantulo

15.01.2015

Säädöskokoelma
10/2015
Päätös

Hyväksytty muutettuna

2. Laki viestintämarkkinalain 2 §:n muuttamisesta

Päätös

Hylätty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki julkisen hallinnon turvallisuusverkkotoiminnasta

2. Laki viestintämarkkinalain 2 §:n muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Ministeriö

Valtiovarainministeriö

Esittelijä

Lainsäädäntöneuvos Kivivasara

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

24.05.2013

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
29.05.2013 Päättynyt PTK 60/2013
Päätös

Asia lähetettiin hallintovaliokuntaan, jolle puolustusvaliokunnan on annettava lausunto.

Istuntopöytäkirjan sivu

2

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Hallintovaliokunta

Mietintö

Hallintovaliokunnan mietintö
HaVM 35/2014 vp
Valmistunut

09.12.2014

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella hallintovaliokunta ehdottaa, että 1. lakiehdotus hyväksytään muutettuna että 2. lakiehdotus hylätään ja että hyväksytään yksi lausuma.

Vastalauseet

Mietintöön liittyy 1 vastalause

Lausunnot

Puolustusvaliokunnan lausunto
PuVL 10/2013 vp
Valmistunut

24.10.2013

Eriävät mielipiteet

Lausuntoon liittyy 1 eriävä mielipide

Perustuslakivaliokunnan lausunto
PeVL 8/2014 vp
Valmistunut

03.04.2014

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

11.12.2014

Istuntopöytäkirja
PTK 128/2014 vp
Päätös

Mietintö pantiin pöydälle 12.12.2014 pidettävään täysistuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
12.12.2014 Poistettu PTK 129/2014
15.12.2014 Päättynyt PTK 130/2014
Päätös

Eduskunta hyväksyi 1. lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena. Eduskunta yhtyi valiokunnan ehdotukseen 2. lakiehdotuksen hylkäämisestä. Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
18.12.2014 Keskeytetty PTK 133/2014
18.12.2014 Päättynyt PTK 134/2014 2
Istuntopöytäkirjan sivu

4

Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn, 1. lakiehdotuksen. Eduskunta pysyi ensimmäisessä käsittelyssä tekemässään päätöksessä 2. lakiehdotuksen hylkäämisestä. Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi. Eduskunta hyväksyi mietintöön sisältyvän lausumaehdotuksen. Asian käsittely päättyi.

Lainsäätämisjärjestys

Hallituksen esitys

Perustuslaki 72 §

Puolustusvaliokunnan lausunto

Valiokunta esitti, että lakiehdotukset voidaan käsitellä tavallisen lain säätämisjärjestyksessä, 1. lakiehdotus kuitenkin vain, jos valiokunnan sen 8 §:n 1 momentista, 10 §:n 1 momentista ja 22 §:stä sekä rikosoikeudellisesta virkavastuusta tekemät valtiosääntöoikeudelliset huomautukset otetaan asianmukaisesti huomioon.

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

23.12.2014

Vastaus
EV 245/2014 vp