HE 55/2000 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi asumistukilain muuttamisesta

Päätökset

Hallituksen esityksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

1. Laki asumistukilain muuttamisesta

Vahvistettu

16.06.2000

Voimaantulo

01.12.2000

Säädöskokoelma
582/2000
Päätös

Hyväksytty muutettuna

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki asumistukilain muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Ministeriö

Ympäristöministeriö

Esittelijä

Hallitussihteeri Kärkkäinen

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

12.05.2000

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
16.05.2000 Päättynyt PTK 67/2000
Päätös

Asia lähetettiin ympäristövaliokuntaan.

Istuntopöytäkirjan sivu

22

Valiokuntakäsittely

Ympäristövaliokunta

Mietintö

Ympäristövaliokunnan mietintö
YmVM 5/2000 vp
Valmistunut

25.05.2000

Päätösehdotus

Valiokunta ehdotti, että lakiehdotus hyväksytään muutettuna.

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

25.05.2000

Istuntopöytäkirja
PTK 76/2000 vp
Päätös

Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle 26.5.2000 pidettävään istuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
26.05.2000 Päättynyt PTK 77/2000
Päätös

Lakiehdotus hyväksyttiin valiokunnan ehdotuksen mukaisesti.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
30.05.2000 Päättynyt PTK 78/2000
Istuntopöytäkirjan sivu

10

Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä päätetyn lakiehdotuksen.

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

30.05.2000

Vastaus
EV 65/2000 vp

Asiasanat