HE 55/2008 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi työ- ja elinkeinokeskuksista sekä työ- ja elinkeinotoimistoista

Päätökset

Hallituksen esityksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

1. Laki työ- ja elinkeinokeskuksista sekä työ- ja elinkeinotoimistoista

Vahvistettu

05.12.2008

Voimaantulo

01.01.2009

Säädöskokoelma
796/2008
Päätös

Hyväksytty muutettuna

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki työ- ja elinkeinokeskuksista sekä työ- ja elinkeinotoimistoista

Annettu eduskunnalle

Ministeriö

Työ- ja elinkeinoministeriö

Esittelijä

Hallitussihteeri Isoksela

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

16.05.2008

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
20.05.2008 Päättynyt PTK 54/2008
Päätös

Asia lähetettiin työelämä- ja tasa-arvovaliokuntaan., jolle hallintovaliokunnan, maa- ja metsätalousvaliokunnan ja talousvaliokunnan nan tulee antaa lausuntonsa.

Istuntopöytäkirjan sivu

7

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Työelämä- ja tasa-arvovaliokunta

Mietintö

Työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan mietintö
TyVM 10/2008 vp
Valmistunut

18.11.2008

Päätösehdotus

Valiokunta ehdotti, että lakiehdotus hyväksytään muutoin sellaisenaan paitsi 4 §:n 1 momentti muutettuna.

Vastalauseet

Mietintöön liittyy 1 vastalause

Lausunnot

Hallintovaliokunnan lausunto
HaVL 24/2008 vp
Valmistunut

15.10.2008

Maa- ja metsätalousvaliokunnan lausunto
MmVL 14/2008 vp
Valmistunut

10.06.2008

Talousvaliokunnan lausunto
TaVL 29/2008 vp
Valmistunut

15.10.2008

Eriävät mielipiteet

Lausuntoon liittyy 1 eriävä mielipide

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

19.11.2008

Istuntopöytäkirja
PTK 109/2008 vp
Päätös

Mietintö pantiin pöydälle 20.11.2008 pidettävään täysistuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
20.11.2008 Päättynyt PTK 110/2008
Päätös

Lakiehdotuksen sisältö hyväksyttiin mietinnön mukaisena. Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
25.11.2008 Keskeytetty PTK 112/2008
26.11.2008 Päättynyt PTK 113/2008 2
Istuntopöytäkirjan sivu

16

Päätös

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetty lakiehdotus hyväksyttiin. Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi. Asian käsittely päättyi.

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

01.12.2008

Vastaus
EV 155/2008 vp