HE 55/2009 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi tieliikennelain 49 ja 82 c §:n muuttamisesta

Päätökset

Hallituksen esityksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

1. Laki tieliikennelain 49 ja 82 c §:n muuttamisesta

Vahvistettu

26.06.2009

Voimaantulo

01.09.2009

Säädöskokoelma
523/2009
Päätös

Hyväksytty muutettuna

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki tieliikennelain 49 ja 82 c §:n muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Ministeriö

Liikenne- ja viestintäministeriö

Esittelijä

Hallitusneuvos Tarvainen

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

17.04.2009

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
21.04.2009 Päättynyt PTK 41/2009
Päätös

Asia lähetettiin liikenne- ja viestintävaliokuntaan.

Istuntopöytäkirjan sivu

6

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Liikenne- ja viestintävaliokunta

Mietintö

Liikenne- ja viestintävaliokunnan mietintö
LiVM 7/2009 vp
Valmistunut

12.05.2009

Päätösehdotus

Valiokunta ehdotti, että lakiehdotus hyväksytään muutoin hallituksen esityksen mukaisena paitsi 49 §:n 5 ja 7 momentti muutettuina.

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

14.05.2009

Istuntopöytäkirja
PTK 52/2009 vp
Päätös

Mietintö pantiin pöydälle 15.5.2009 pidettävään täysistuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
15.05.2009 Päättynyt PTK 53/2009
Päätös

Eduskunta hyväksyi lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
19.05.2009 Päättynyt PTK 54/2009
Istuntopöytäkirjan sivu

13

Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn lakiehdotuksen. Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi. Asian käsittely päättyi.

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

26.05.2009

Vastaus
EV 61/2009 vp