HE 55/2012 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi vakuutusyhtiölain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Päätökset

Hallituksen esityksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

1. Laki vakuutusyhtiölain 31 luvun muuttamisesta

Vahvistettu

30.11.2012

Voimaantulo

21.12.2012

Säädöskokoelma
701/2012
Päätös

Hyväksytty muutettuna

2. Laki työeläkevakuutusyhtiöistä annetun lain 1 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

30.11.2012

Voimaantulo

21.12.2012

Säädöskokoelma
702/2012
Päätös

Hyväksytty

3. Laki ulkomaisista vakuutusyhtiöistä annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

30.11.2012

Voimaantulo

21.12.2012

Säädöskokoelma
703/2012
Päätös

Hyväksytty muutettuna

4. Laki vakuutusyhdistyslain 16 luvun muuttamisesta

Vahvistettu

30.11.2012

Voimaantulo

21.12.2012

Säädöskokoelma
704/2012
Päätös

Hyväksytty muutettuna

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki vakuutusyhtiölain muuttamisesta

2. Laki työeläkevakuutusyhtiöistä annetun lain 1 §:n muuttamisesta

3. Laki ulkomaisista vakuutusyhtiöistä annetun lain muuttamisesta

4. Laki vakuutusyhdistyslain muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Ministeriö

Sosiaali- ja terveysministeriö

Esittelijä

Ylitarkastaja Valtonen

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

01.06.2012

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
05.06.2012 Päättynyt PTK 61/2012
Päätös

Asia lähetettiin talousvaliokuntaan, jolle työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan on annettava lausunto.

Istuntopöytäkirjan sivu

9

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Talousvaliokunta

Mietintö

Talousvaliokunnan mietintö
TaVM 12/2012 vp
Valmistunut

08.11.2012

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella talousvaliokunta ehdottaa, että 2. lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana ja että 1., 3. ja 4. lakiehdotus hyväksytään muutettuina.

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

13.11.2012

Istuntopöytäkirja
PTK 109/2012 vp
Päätös

Mietintö pantiin pöydälle 14.11.2012 pidettävään täysistuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
14.11.2012 Päättynyt PTK 110/2012
Päätös

Eduskunta hyväksyi lakiehdotusten sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
20.11.2012 Päättynyt PTK 113/2012
Istuntopöytäkirjan sivu

13

Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt lakiehdotukset. Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi. Asian käsittely päättyi.

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

27.11.2012

Vastaus
EV 116/2012 vp