HE 56/1992 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi oikeudenkäymiskaaren 15 luvun 2 §:n ja asianajajista annetun lain muuttamisesta

Huomautus

HE/ETA

Päätökset

Hallituksen esityksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

1) Laki oikeudenkäymiskaaren 15 luvun 2 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

08.01.1993

Voimaantulo

01.01.1994

Säädöskokoelma
30/1993
Päätös

Hyv. muutettuna

2) Laki asianajajista annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

08.01.1993

Voimaantulo

01.01.1994

Säädöskokoelma
31/1993
Päätös

Hyv. muutettuna

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

3.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1) Laki oikeudenkäymiskaaren 15 luvun 2 §:n muuttamisesta

2) Laki asianajajista annetun lain muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Ministeriö

Oikeusministeriö

Esittelijä

Lainsäädäntöjohtaja Törnqvist

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

12.05.1992

Istuntopöytäkirjan sivu

1662

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
12.05.1992 Päättynyt PTK 57/1992
Istuntopöytäkirjan sivu

1706

Valiokuntakäsittely

Lakivaliokunta

Mietintö

Lakivaliokunnan mietintö
LaVM 7/1992 vp
Valmistunut

02.10.1992

Päätösehdotus

Hyv. muutettuna

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

09.10.1992

Istuntopöytäkirja
PTK 122/1992 vp
Päätös

Tiistain istuntoon

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
13.10.1992 Päättynyt PTK 124/1992

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
13.10.1992 Päättynyt PTK 126/1992
Istuntopöytäkirjan sivu

3720

Päätös

Hyväksytty

Kolmas käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
16.10.1992 Päättynyt PTK 128/1992
Istuntopöytäkirjan sivu

3762

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

23.10.1992