HE 56/2001 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi sukupuolen vahvistamisesta eräissä tapauksissa ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Päätökset

Hallituksen esityksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

1. Laki transseksuaalin sukupuolen vahvistamisesta

Vahvistettu

28.06.2002

Voimaantulo

01.01.2003

Säädöskokoelma
563/2002
Päätös

Hyväksytty muutettuna

2. Laki steriloimislain 1 ja 4 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

28.06.2002

Voimaantulo

01.01.2003

Säädöskokoelma
564/2002
Päätös

Hyväksytty muutettuna

3. Laki kastroimislain kumoamisesta

Vahvistettu

28.06.2002

Voimaantulo

01.01.2003

Säädöskokoelma
565/2002
Päätös

Hyväksytty

4. Laki terveydenhuollon oikeusturvakeskuksesta annetun lain 1 ja 2 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

28.06.2002

Voimaantulo

01.01.2003

Säädöskokoelma
566/2002
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki sukupuolen vahvistamisesta eräissä tapauksissa

2. Laki steriloimislain 1 ja 4 §:n muuttamisesta

3. Laki kastroimislain kumoamisesta

4. Laki terveydenhuollon oikeusturvakeskuksesta annetun lain 1 ja 2 §:n muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Ministeriö

Sosiaali- ja terveysministeriö

Esittelijä

Hallitussihteeri Sintonen

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

27.04.2001

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
02.05.2001 Päättynyt PTK 50/2001
Päätös

Asia lähetettiin sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

Istuntopöytäkirjan sivu

14

Valiokuntakäsittely

Sosiaali- ja terveysvaliokunta

Mietintö

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö
StVM 7/2002 vp
Valmistunut

16.04.2002

Päätösehdotus

Valiokunta ehdotti, että 3. ja 4. lakiehdotukset hyväksytään muuttamattomina ja että 1. ja 2. lakiehdotukset hyväksytään muutettuina.

Vastalauseet

Mietintöön liittyy 1 vastalause

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

17.04.2002

Istuntopöytäkirja
PTK 43/2002 vp
Päätös

Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle 18.4.2002 pidettävään istuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
18.04.2002 Pantu pöydälle PTK 45/2002 1
19.04.2002 Keskeytetty PTK 46/2002
23.04.2002 Keskeytetty PTK 47/2002
24.04.2002 Päättynyt PTK 48/2002 1-5
Päätös

Lakiehdotukset hyväksyttiin valiokunnan ehdotuksen mukaisesti.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
02.05.2002 Keskeytetty PTK 53/2002
03.05.2002 Päättynyt PTK 54/2002 1,2
Istuntopöytäkirjan sivu

5

Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt lakiehdotukset.

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

16.05.2002

Vastaus
EV 49/2002 vp