HE 56/2004 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi oikeusgeneettisestä isyystutkimuksesta ja isyyslain muuttamisesta

Päätökset

Hallituksen esityksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

1. Laki oikeusgeneettisestä isyystutkimuksesta

Vahvistettu

03.06.2005

Voimaantulo

01.10.2005

Säädöskokoelma
378/2005
Päätös

Hyväksytty muutettuna

2. Laki isyyslain muuttamisesta

Vahvistettu

03.06.2005

Voimaantulo

01.10.2005

Säädöskokoelma
379/2005
Päätös

Hyväksytty muutettuna

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki oikeusgeneettisestä isyystutkimuksesta

2. Laki isyyslain muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Ministeriö

Oikeusministeriö

Esittelijä

Lainsäädäntöneuvos Söderlund

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

23.04.2004

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
27.04.2004 Päättynyt PTK 48/2004
Päätös

Asia lähetettiin lakivaliokuntaan.

Istuntopöytäkirjan sivu

7

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Lakivaliokunta

Mietintö

Lakivaliokunnan mietintö
LaVM 1/2005 vp
Valmistunut

01.04.2005

Päätösehdotus

Valiokunta ehdotti, että 1. ja 2. lakiehdotus hyväksytään muutettuina, että lakialoite LA 136/2004 vp hylätään ja että hyväksytään yksi lausuma.

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

05.04.2005

Istuntopöytäkirja
PTK 33/2005 vp
Päätös

Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle 06.04.2005 pidettävään istuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
06.04.2005 Päättynyt PTK 34/2005
Päätös

Lakiehdotukset hyväksyttiin valiokunnan ehdotuksen mukaisesti.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
12.04.2005 Päättynyt PTK 37/2005
Istuntopöytäkirjan sivu

7

Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt lakiehdotukset.

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

22.04.2005

Vastaus
EV 27/2005 vp

Muiden yhdessä käsiteltävien asioiden käsittelytiedot