HE 56/2006 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi maataloudessa käytettyjen eräiden energiatuotteiden valmisteveron palautuksesta ja laiksi nestemäisten polttoaineiden valmisteverosta annetun lain 10 a §:n muuttamisesta

(Lisäbudjettilakiehdotus)

Päätökset

Hallituksen esityksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

1. Laki maataloudessa käytettyjen eräiden energiatuotteiden valmisteveron palautuksesta

Vahvistettu

21.07.2006

Voimaantulo

01.08.2006

Säädöskokoelma
603/2006
Päätös

Hyväksytty muutettuna

2. Laki nestemäisten polttoaineiden valmisteverosta annetun lain 10 a §:n muuttamisesta

Vahvistettu

21.07.2006

Voimaantulo

01.08.2006

Säädöskokoelma
604/2006
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki maataloudessa käytettyjen eräiden energiatuotteiden valmisteveron palautuksesta

2. Laki nestemäisten polttoaineiden valmisteverosta annetun lain 10 a §:n muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Ministeriö

Valtiovarainministeriö

Esittelijä

Hallitusneuvos Virtaranta

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

19.05.2006

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
23.05.2006 Päättynyt PTK 59/2006
Päätös

Asia lähetettiin valtiovarainvaliokuntaan.

Istuntopöytäkirjan sivu

8

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Valtiovarainvaliokunta

Mietintö

Valtiovarainvaliokunnan mietintö
VaVM 6/2006 vp
Valmistunut

06.06.2006

Päätösehdotus

Valiokunta ehdotti, että 2. lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana, että 1. lakiehdotus hyväksytään muutoin hallituksen esityksen mukaisena paitsi 23 §:n siirtymäsäännös muutettuna ja että toimenpidealoitteet TPA 74/2005 vp ja TPA 76/2005 vp hylätään.

Vastalauseet

Mietintöön liittyy 1 vastalause

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

06.06.2006

Istuntopöytäkirja
PTK 66/2006 vp
Päätös

Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle 07.06.2006 pidettävään istuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
07.06.2006 Keskeytetty PTK 67/2006
08.06.2006 Poistettu PTK 68/2006
13.06.2006 Päättynyt PTK 70/2006 3
Päätös

Lakiehdotukset hyväksyttiin valiokunnan ehdotuksen mukaisesti.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
19.06.2006 Päättynyt PTK 74/2006
Istuntopöytäkirjan sivu

3

Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt lakiehdotukset.

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

04.07.2006

Vastaus
EV 85/2006 vp

Muiden yhdessä käsiteltävien asioiden käsittelytiedot