Valtiopaivaasia HE 56/2010

HE 56/2010 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle Etelämannerta koskevaan sopimukseen liittyvän ympäristönsuojelupöytäkirjan liitteen II, liitteen VI ja toimenpiteen 4(2004) hyväksymisestä sekä laeiksi liitteiden ja toimenpiteen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta, laiksi Etelämantereen ympäristönsuojelusta annetun lain muuttamisesta ja laiksi rikoslain 48 a luvun muuttamisesta

Päätökset

Hallituksen esityksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

1. Laki Etelämannerta koskevaan sopimukseen liittyvän ympäristönsuojelupöytäkirjan liitteen VI lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Vahvistettu

26.11.2010

Säädöskokoelma
1017/2010
Sopimussarja
29/2011
Päätös

Hyväksytty

2. Laki Etelämannerta koskevaan sopimukseen liittyvän ympäristönsuojelupöytäkirjan liitteen II lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Vahvistettu

26.11.2010

Säädöskokoelma
1018/2010
Sopimussarja
30/2011
Päätös

Hyväksytty

3. Laki Etelämannerta koskevan sopimuksen IX artiklan mukaisen sopimuspuolten konsultatiivikokouksen hyväksymän toimenpiteen 4(2004) lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Vahvistettu

26.11.2010

Säädöskokoelma
1019/2010
Sopimussarja
31/2011
Päätös

Hyväksytty

4. Laki Etelämantereen ympäristönsuojelusta annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

26.11.2010

Voimaantulo

01.01.2011

Säädöskokoelma
1020/2010
Sopimussarja
32/2011
Päätös

Hyväksytty

5. Laki rikoslain 48 a luvun muuttamisesta

Vahvistettu

26.11.2010

Voimaantulo

01.01.2011

Säädöskokoelma
1021/2010
Sopimussarja
33/2011
Päätös

Hyväksytty

Kansainvälisten sopimusten voimaanpano

1. Etelämannerta koskevan sopimuksen ympäristönsuojelupöytäkirjan liite VI, vastuu ympäristöonnettomuuksista

Päätös

Hyväksytty

2. Etelämannerta koskevaan sopimukseen liittyvän ympäristönsuojelupöytäkirjan II liite, Etelämantereen eläimistön ja kasviston suojelu

Päätös

Hyväksytty

3. Etelämannerta koskevan sopimuksen IX artiklan mukainen sopimuspuolten konsultatiivikokouksen hyväksymä toimenpide 4(2004)

Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

Ainoa ja 2. käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki Etelämannerta koskevaan sopimukseen liittyvän ympäristönsuojelupöytäkirjan liitteen VI lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

2. Laki Etelämannerta koskevaan sopimukseen liittyvän ympäristönsuojelupöytäkirjan liitteen II lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

3. Laki Etelämannerta koskevan sopimuksen IX artiklan mukaisen sopimuspuolten konsultatiivikokouksen hyväksymän toimenpiteen 4(2004) lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

4. Laki Etelämantereen ympäristönsuojelusta annetun lain muuttamisesta

5. Laki rikoslain 48 a luvun muuttamisesta

Hallituksen esitykseen sisältyvät kansainväliset sopimukset

1. Etelämannerta koskevan sopimuksen ympäristönsuojelupöytäkirjan liite VI, vastuu ympäristöonnettomuuksista

2. Etelämannerta koskevaan sopimukseen liittyvän ympäristönsuojelupöytäkirjan II liite, Etelämantereen eläimistön ja kasviston suojelu

3. Etelämannerta koskevan sopimuksen IX artiklan mukainen sopimuspuolten konsultatiivikokouksen hyväksymä toimenpide 4(2004)

Annettu eduskunnalle

Pvm

30.04.2010

Ministeriö

Ympäristöministeriö

Esittelijä

Neuvotteleva virkamies Kuokkanen

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

04.05.2010

Istuntopöytäkirja

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
04.05.2010 Päättynyt PTK 46/2010 4
Päätös

Asia lähetettiin ympäristövaliokuntaan.

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Ympäristövaliokunta

Mietintö

Ympäristövaliokunnan mietintö
YmVM 8/2010 vp
Valmistunut

29.09.2010

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella ympäristövaliokunta ehdottaa, että eduskunta hyväksyy hallituksen esityksessä tarkoitetut Etelämannerta koskevaan sopimukseen liittyvät pöytäkirjan liitteet ja sopimuspuolten konsultatiivikokouksessa hyväksytyn toimenpiteen ja että lakiehdotukset hyväksytään muuttamattomina.

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

30.09.2010

Istuntopöytäkirja
PTK 92/2010 vp
Päätös

Mietintö pantiin pöydälle 1.10.2010 pidettävään täysistuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
01.10.2010 Päättynyt PTK 93/2010 5
Päätös

Eduskunta hyväksyi lakiehdotusten sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.

Ainoa ja toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
06.10.2010 Päättynyt PTK 95/2010 9
Päätös

Eduskunta hyväksyi sopimukseen liittyvät pöytäkirjan liitteet ja sopimuspuolten konsultatiivikokouksessa hyväksytyn toimenpiteen. Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt lakiehdotukset. Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi. Asian käsittely päättyi.

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

22.10.2010