Valtiopaivaasia HE 57/2007

HE 57/2007 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle vuoden 2008 tuloveroasteikkolaiksi ja eräiksi muiksi tuloveroperusteita koskeviksi muutoksiksi

(Budjettilakiehdotus)

Päätökset

1. Vuoden 2008 tuloveroasteikkolaki

Vahvistettu

07.12.2007

Voimaantulo

01.01.2008

Säädöskokoelma
1140/2007
Päätös

Hyväksytty

2. Laki tuloverolain muuttamisesta

Vahvistettu

07.12.2007

Voimaantulo

01.01.2008

Säädöskokoelma
1141/2007
Päätös

Hyväksytty

3. Laki verotusmenettelystä annetun lain 17 ja 52 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

07.12.2007

Voimaantulo

01.01.2008

Säädöskokoelma
1142/2007
Päätös

Hyväksytty

4. Laki rajoitetusti verovelvollisen tulon verottamisesta annetun lain 13 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

07.12.2007

Voimaantulo

01.01.2008

Säädöskokoelma
1143/2007
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Vuoden 2008 tuloveroasteikkolaki

2. Laki tuloverolain muuttamisesta

3. Laki verotusmenettelystä annetun lain 17 ja 52 §:n muuttamisesta

4. Laki rajoitetusti verovelvollisen tulon verottamisesta annetun lain 13 §:n muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

13.09.2007

Ministeriö

Valtiovarainministeriö

Esittelijä

Ylijohtaja Arvela

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

13.09.2007

Istuntopöytäkirja

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
18.09.2007 Poistettu PTK 49/2007 8
19.09.2007 Poistettu PTK 50/2007 6
20.09.2007 Poistettu PTK 51/2007 5
21.09.2007 Päättynyt PTK 52/2007 4
Päätös

Asia lähetettiin valtiovarainvaliokuntaan.

Keskusteluviittaus

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Valtiovarainvaliokunta

Mietintö

Valtiovarainvaliokunnan mietintö
VaVM 15/2007 vp
Valmistunut

13.11.2007

Päätösehdotus

Valiokunta ehdotti, että lakiehdotukset hyväksytään muuttamattomina, että lakialoitteet LA 17/2007 vp, LA 19/2007 vp, LA 42/2007 vp ja LA 93/2007 vp hylätään ja että toimenpidealoite TPA 1/2007 vp hylätään.

Vastalauseet

Mietintöön liittyy 3 vastalausetta

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

14.11.2007

Istuntopöytäkirja
PTK 80/2007 vp
Päätös

Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle 15.11.2007 pidettävään istuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
15.11.2007 Keskeytetty PTK 81/2007 3
16.11.2007 Päättynyt PTK 82/2007 2 4-10
Päätös

Lakiehdotukset hyväksyttiin valiokunnan ehdotuksen mukaisesti.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
20.11.2007 Keskeytetty PTK 83/2007 3
21.11.2007 Päättynyt PTK 84/2007 2 1-2
Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt lakiehdotukset.

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

28.11.2007

Muiden yhdessä käsiteltävien asioiden käsittelytiedot