HE 57/2007 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle vuoden 2008 tuloveroasteikkolaiksi ja eräiksi muiksi tuloveroperusteita koskeviksi muutoksiksi

(Budjettilakiehdotus)

Päätökset

Hallituksen esityksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

1. Vuoden 2008 tuloveroasteikkolaki

Vahvistettu

07.12.2007

Voimaantulo

01.01.2008

Säädöskokoelma
1140/2007
Päätös

Hyväksytty

2. Laki tuloverolain muuttamisesta

Vahvistettu

07.12.2007

Voimaantulo

01.01.2008

Säädöskokoelma
1141/2007
Päätös

Hyväksytty

3. Laki verotusmenettelystä annetun lain 17 ja 52 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

07.12.2007

Voimaantulo

01.01.2008

Säädöskokoelma
1142/2007
Päätös

Hyväksytty

4. Laki rajoitetusti verovelvollisen tulon verottamisesta annetun lain 13 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

07.12.2007

Voimaantulo

01.01.2008

Säädöskokoelma
1143/2007
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Vuoden 2008 tuloveroasteikkolaki

2. Laki tuloverolain muuttamisesta

3. Laki verotusmenettelystä annetun lain 17 ja 52 §:n muuttamisesta

4. Laki rajoitetusti verovelvollisen tulon verottamisesta annetun lain 13 §:n muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Ministeriö

Valtiovarainministeriö

Esittelijä

Ylijohtaja Arvela

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

13.09.2007

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
18.09.2007 Poistettu PTK 49/2007
19.09.2007 Poistettu PTK 50/2007
20.09.2007 Poistettu PTK 51/2007
21.09.2007 Päättynyt PTK 52/2007
Päätös

Asia lähetettiin valtiovarainvaliokuntaan.

Keskusteluviittaus
Istuntopöytäkirjan sivu

8

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Valtiovarainvaliokunta

Mietintö

Valtiovarainvaliokunnan mietintö
VaVM 15/2007 vp
Valmistunut

13.11.2007

Päätösehdotus

Valiokunta ehdotti, että lakiehdotukset hyväksytään muuttamattomina, että lakialoitteet LA 17/2007 vp, LA 19/2007 vp, LA 42/2007 vp ja LA 93/2007 vp hylätään ja että toimenpidealoite TPA 1/2007 vp hylätään.

Vastalauseet

Mietintöön liittyy 3 vastalausetta

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

14.11.2007

Istuntopöytäkirja
PTK 80/2007 vp
Päätös

Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle 15.11.2007 pidettävään istuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
15.11.2007 Keskeytetty PTK 81/2007
16.11.2007 Päättynyt PTK 82/2007 4-10
Päätös

Lakiehdotukset hyväksyttiin valiokunnan ehdotuksen mukaisesti.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
20.11.2007 Keskeytetty PTK 83/2007
21.11.2007 Päättynyt PTK 84/2007 1-2
Istuntopöytäkirjan sivu

3

Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt lakiehdotukset.

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

28.11.2007

Vastaus
EV 84/2007 vp

Muiden yhdessä käsiteltävien asioiden käsittelytiedot