Valtiopaivaasia HE 57/2009

HE 57/2009 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Ahvenanmaan itsehallintolain 59 c §:n muuttamisesta

Päätökset

1. Laki Ahvenanmaan itsehallintolain 59 c §:n muuttamisesta

Vahvistettu

06.11.2009

Voimaantulo

01.12.2009

Säädöskokoelma
847/2009
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki Ahvenanmaan itsehallintolain 59 c §:n muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

24.04.2009

Ministeriö

Oikeusministeriö

Esittelijä

Lainsäädäntöneuvos Palmgren

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

24.04.2009

Istuntopöytäkirja

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
28.04.2009 Päättynyt PTK 45/2009 2
Päätös

Asia lähetettiin perustuslakivaliokuntaan.

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Perustuslakivaliokunta

Mietintö

Perustuslakivaliokunnan mietintö
PeVM 6/2009 vp
Valmistunut

09.06.2009

Päätösehdotus

Valiokunta ehdotti, että lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana ja että lakiehdotus käsitellään perustuslain 73 §:n 2 momentissa säädetyllä tavalla.

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

09.06.2009

Istuntopöytäkirja
PTK 64/2009 vp
Päätös

Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle 10.6.2009 pidettävään istuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
10.06.2009 Päättynyt PTK 65/2009 11
Päätös

Eduskunta hyväksyi lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
06.10.2009 Päättynyt PTK 87/2009 18
Päätös

Eduskunta julisti ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn lakiehdotuksen valiokunnan ehdotuksen mukaisesti kiireelliseksi. Eduskunta hyväksyi lakiehdotuksen. Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi. Asian käsittely päättyi.

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 73 § 2 momentti

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

26.10.2009

​​​​