Valtiopaivaasia HE 57/2012

HE 57/2012 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kaupallisten sopimusten maksuehdoista, laiksi saatavien perinnästä annetun lain muuttamisesta ja eräiksi niihin liittyviksi laeiksi

Päätökset

1. Laki kaupallisten sopimusten maksuehdoista

Vahvistettu

18.01.2013

Voimaantulo

16.03.2013

Säädöskokoelma
30/2013
Päätös

Hyväksytty muutettuna

2. Laki saatavien perinnästä annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

18.01.2013

Voimaantulo

16.03.2013

Säädöskokoelma
31/2013
Päätös

Hyväksytty muutettuna

3. Laki korkolain muuttamisesta

Vahvistettu

18.01.2013

Voimaantulo

16.03.2013

Säädöskokoelma
32/2013
Päätös

Hyväksytty muutettuna

4. Laki vakuutussopimuslain 44 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

18.01.2013

Voimaantulo

16.03.2013

Säädöskokoelma
33/3013
Päätös

Hyväksytty

5. Laki maanvuokralain 8 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

18.01.2013

Voimaantulo

16.03.2013

Säädöskokoelma
34/2013
Päätös

Hyväksytty

6. Laki asuinhuoneiston vuokrauksesta annetun lain 35 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

18.01.2013

Voimaantulo

16.03.2013

Säädöskokoelma
35/2013
Päätös

Hyväksytty

7. Laki liikehuoneiston vuokrauksesta annetun lain 28 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

18.01.2013

Voimaantulo

16.03.2013

Säädöskokoelma
36/2013
Päätös

Hyväksytty

8. Laki elinkeinonharjoittajien välisten sopimusehtojen sääntelystä annetun lain 1 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

18.01.2013

Voimaantulo

16.03.2013

Säädöskokoelma
37/2013
Päätös

Hyväksytty

9. Laki verojen ja maksujen täytäntöönpanosta annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

18.01.2013

Voimaantulo

16.03.2013

Säädöskokoelma
38/2013
Päätös

Hyväksytty

10. Laki eräiden markkinaoikeudellisten asioiden käsittelystä annetun lain 3 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

18.01.2013

Voimaantulo

16.03.2013

Säädöskokoelma
39/2013
Päätös

Hyväksytty muutettuna

11. Laki kiinteistötoimitusmaksusta annetun lain 12 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

18.01.2013

Voimaantulo

16.03.2013

Säädöskokoelma
40/2013
Päätös

Hyväksytty

12. Laki tapaturmavakuutuslain 38 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

18.01.2013

Voimaantulo

16.03.2013

Säädöskokoelma
41/2013
Päätös

Hyväksytty muutettuna

13. Laki työntekijän eläkelain 164 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

18.01.2013

Voimaantulo

16.03.2013

Säädöskokoelma
42/2013
Päätös

Hyväksytty muutettuna

14. Laki maatalousyrittäjän eläkelain 25 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

18.01.2013

Voimaantulo

16.03.2013

Säädöskokoelma
43/2013
Päätös

Hyväksytty muutettuna

15. Laki yrittäjän eläkelain 123 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

18.01.2013

Voimaantulo

16.03.2013

Säädöskokoelma
44/2013
Päätös

Hyväksytty muutettuna

16. Laki merimieseläkelain 146 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

18.01.2013

Voimaantulo

16.03.2013

Säädöskokoelma
45/2013
Päätös

Hyväksytty muutettuna

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki kaupallisten sopimusten maksuehdoista

2. Laki saatavien perinnästä annetun lain muuttamisesta

3. Laki korkolain 4 ja 12 a §:n muuttamisesta

4. Laki vakuutussopimuslain 44 §:n muuttamisesta

5. Laki maanvuokralain 8 §:n muuttamisesta

6. Laki asuinhuoneiston vuokrauksesta annetun lain 35 §:n muuttamisesta

7. Laki liikehuoneiston vuokrauksesta annetun lain 28 §:n muuttamisesta

8. Laki elinkeinonharjoittajien välisten sopimusehtojen sääntelystä annetun lain 1 §:n muuttamisesta

9. Laki verojen ja maksujen täytäntöönpanosta annetun lain muuttamisesta

10. Laki eräiden markkinaoikeudellisten asioiden käsittelystä annetun lain 3 §:n muuttamisesta

11. Laki kiinteistötoimitusmaksusta annetun lain 12 §:n muuttamisesta

12. Laki tapaturmavakuutuslain 38 §:n muuttamisesta

13. Laki työntekijän eläkelain 164 §:n muuttamisesta

14. Laki maatalousyrittäjän eläkelain 25 §:n muuttamisesta

15. Laki yrittäjän eläkelain 123 §:n muuttamisesta

16. Laki merimieseläkelain 146 §:n muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

07.06.2012

Ministeriö

Oikeusministeriö

Esittelijä

Lainsäädäntöneuvos Antila

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

12.06.2012

Istuntopöytäkirja

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
12.06.2012 Päättynyt PTK 64/2012 3
Päätös

Asia lähetettiin lakivaliokuntaan, jolle talousvaliokunnan on annettava lausunto.

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Lakivaliokunta

Mietintö

Lakivaliokunnan mietintö
LaVM 14/2012 vp
Valmistunut

20.11.2012

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella lakivaliokunta ehdottaa, että 4.-9. ja 11. lakiehdotus hyväksytään muuttamattomina, että 1-3., 10. ja 12.-16. lakiehdotus hyväksytään muutettuina.

Lausunnot

Talousvaliokunnan lausunto
TaVL 32/2012 vp
Valmistunut

14.06.2012

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

21.11.2012

Istuntopöytäkirja
PTK 114/2012 vp
Päätös

Mietintö pantiin pöydälle 22.11.2012 pidettävään täysistuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
22.11.2012 Päättynyt PTK 115/2012 5
Päätös

Eduskunta hyväksyi lakiehdotusten sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
27.11.2012 Päättynyt PTK 117/2012 11
Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt lakiehdotukset. Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi. Asian käsittely päättyi.

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Viittaukset Euroopan unionin asiakirjoihin