Valtiopaivaasia HE 57/2013

HE 57/2013 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle turvallisuusselvityslaiksi sekä siihen liittyviksi laeiksi

Päätökset

1. Turvallisuusselvityslaki

Vahvistettu

19.09.2014

Voimaantulo

01.01.2015

Säädöskokoelma
726/2014
Päätös

Hyväksytty muutettuna

2. Laki tietoturvallisuuden arviointilaitoksista annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

19.09.2014

Voimaantulo

01.01.2015

Säädöskokoelma
727/2014
Päätös

Hyväksytty

3. Laki viranomaisten tietojärjestelmien ja tietoliikennejärjestelyjen tietoturvallisuuden arvioinnista annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

19.09.2014

Voimaantulo

01.01.2015

Säädöskokoelma
728/2014
Päätös

Hyväksytty

4. Laki henkilötietojen käsittelystä poliisitoimessa annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

19.09.2014

Voimaantulo

01.01.2015

Säädöskokoelma
729/2014
Päätös

Hyväksytty muutettuna

5. Laki viestintähallinnosta annetun lain 2 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

19.09.2014

Voimaantulo

01.01.2015

Säädöskokoelma
730/2014
Päätös

Hyväksytty

6. Laki kansainvälisistä tietoturvallisuusvelvoitteista annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

19.09.2014

Voimaantulo

01.01.2015

Säädöskokoelma
731/2014
Päätös

Hyväksytty muutettuna

7. Laki yrityspalvelujen asiakastietojärjestelmästä annetun lain 5 ja 10 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

19.09.2014

Voimaantulo

01.01.2015

Säädöskokoelma
732/2014
Päätös

Hyväksytty

8. Laki rikosrekisterilain muuttamisesta

Vahvistettu

19.09.2014

Voimaantulo

01.01.2015

Säädöskokoelma
733/2014
Päätös

Hyväksytty

9. Laki liiketoimintakiellosta annetun lain 21 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

19.09.2014

Voimaantulo

01.01.2015

Säädöskokoelma
734/2014
Päätös

Hyväksytty

10. Laki valtion virkamieslain muuttamisesta

Vahvistettu

19.09.2014

Voimaantulo

01.01.2015

Säädöskokoelma
735/2014
Päätös

Hyväksytty

11. Laki panostajalain muuttamisesta

Vahvistettu

19.09.2014

Voimaantulo

01.01.2015

Säädöskokoelma
736/2014
Päätös

Hyväksytty

12. Laki yksityisistä turvallisuuspalveluista annetun lain 59 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

19.09.2014

Voimaantulo

01.01.2015

Säädöskokoelma
737/2014
Päätös

Hyväksytty

13. Laki Rikosseuraamusalan koulutuskeskuksesta annetun lain 9 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

19.09.2014

Voimaantulo

01.01.2015

Säädöskokoelma
738/2014
Päätös

Hyväksytty

14. Laki Pelastusopistosta annetun lain 18 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

19.09.2014

Voimaantulo

01.01.2015

Säädöskokoelma
739/2014
Päätös

Hyväksytty

15. Laki ilmailulain 105 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

19.09.2014

Voimaantulo

01.01.2015

Säädöskokoelma
740/2014
Päätös

Hyväksytty

16. Laki ulosottokaaren 3 luvun 70 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

19.09.2014

Voimaantulo

01.01.2015

Säädöskokoelma
741/2014
Päätös

Hyväksytty

17. Laki ulkomaalaisrekisteristä annetun lain 2 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

19.09.2014

Voimaantulo

01.01.2015

Säädöskokoelma
742/2014
Päätös

Hyväksytty

18. Laki poliisilain 7 luvun 6 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

19.09.2014

Voimaantulo

01.01.2015

Säädöskokoelma
743/2014
Päätös

Hyväksytty

19. Laki puolustusvoimista annetun lain 16 §:n 3 momentin kumoamisesta

Vahvistettu

19.09.2014

Voimaantulo

01.01.2015

Säädöskokoelma
744/2014
Päätös

Hyväksytty

20. Laki puolustustarvikkeiden viennistä annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

19.09.2014

Voimaantulo

01.01.2015

Säädöskokoelma
745/2014
Päätös

Hyväksytty

21. Laki Maanpuolustuskorkeakoulusta annetun lain 19 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

19.09.2014

Voimaantulo

01.01.2015

Säädöskokoelma
746/2014
Päätös

Hyväksytty

22. Laki kemiallisten aseiden kehittämisen, tuotannon, varastoinnin ja käytön kieltämisestä sekä niiden hävittämistä koskevan yleissopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä ja sen soveltamisesta annetun lain 5 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

19.09.2014

Voimaantulo

01.01.2015

Säädöskokoelma
747/2014
Päätös

Hyväksytty

23. Laki eräiden alusten ja niitä palvelevien satamien turvatoimista ja turvatoimien valvonnasta annetun lain 4 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

19.09.2014

Voimaantulo

01.01.2015

Säädöskokoelma
748/2014
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Turvallisuusselvityslaki

2. Laki tietoturvallisuuden arviointilaitoksista annetun lain muuttamisesta

3. Laki viranomaisten tietojärjestelmien ja tietoliikennejärjestelyjen tietoturvallisuuden arvioinnista annetun lain muuttamisesta

4. Laki henkilötietojen käsittelystä poliisitoimessa annetun lain muuttamisesta

5. Laki viestintähallinnosta annetun lain 2 §:n muuttamisesta

6. Laki kansainvälisistä tietoturvallisuusvelvoitteista annetun lain muuttamisesta

7. Laki yrityspalvelujen asiakastietojärjestelmästä annetun lain 5 ja 10 §:n muuttamisesta

8. Laki rikosrekisterilain muuttamisesta

9. Laki liiketoimintakiellosta annetun lain 21 §:n muuttamisesta

10. Laki valtion virkamieslain muuttamisesta

11. Laki panostajalain muuttamisesta

12. Laki yksityisistä turvallisuuspalveluista annetun lain 59 §:n muuttamisesta

13. Laki Rikosseuraamusalan koulutuskeskuksesta annetun lain 9 §:n muuttamisesta

14. Laki Pelastusopistosta annetun lain 18 §:n muuttamisesta

15. Laki ilmailulain 105 §:n muuttamisesta

16. Laki ulosottokaaren 3 luvun 70 §:n muuttamisesta

17. Laki ulkomaalaisrekisteristä annetun lain 2 §:n muuttamisesta

18. Laki poliisilain 7 luvun 6 §:n muuttamisesta

19. Laki puolustusvoimista annetun lain 16 §:n 3 momentin kumoamisesta

20. Laki puolustustarvikkeiden viennistä annetun lain muuttamisesta

21. Laki Maanpuolustuskorkeakoulusta annetun lain 19 §:n muuttamisesta

22. Laki kemiallisten aseiden kehittämisen, tuotannon, varastoinnin ja käytön kieltämisestä sekä niiden hävittämistä koskevan yleissopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä ja sen soveltamisesta annetun lain 5 §:n muuttamisesta

23. Laki eräiden alusten ja niitä palvelevien satamien turvatoimista ja turvatoimien valvonnasta annetun lain 4 §:n muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

30.05.2013

Ministeriö

Oikeusministeriö

Esittelijä

Lainsäädäntöneuvos Wallin

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

31.05.2013

Istuntopöytäkirja

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
04.06.2013 Päättynyt PTK 63/2013 6
Päätös

Asia lähetettiin hallintovaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan on annettava lausunto.

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Hallintovaliokunta

Mietintö

Hallintovaliokunnan mietintö
HaVM 16/2014 vp
Valmistunut

10.06.2014

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella hallintovaliokunta ehdottaa, että 2. ja 3., 5. sekä 7.-23. lakiehdotus hyväksytään muuttamattomina, että 1., 4. ja 6. lakiehdotus hyväksytään muutettuina ja että hyväksytään yksi lausuma.

Lausunnot

Perustuslakivaliokunnan lausunto
PeVL 3/2014 vp
Valmistunut

27.02.2014

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

10.06.2014

Istuntopöytäkirja
PTK 64/2014 vp
Päätös

Mietintö pantiin pöydälle 11.6.2014 pidettävään täysistuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
11.06.2014 Päättynyt PTK 65/2014 7
Päätös

Eduskunta hyväksyi lakiehdotusten sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
17.06.2014 Päättynyt PTK 67/2014 11
Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt lakiehdotukset. Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi. Eduskunta hyväksyi mietintöön sisältyvän lausumaehdotuksen. Asian käsittely päättyi.

Lainsäätämisjärjestys

Hallituksen esitys

Perustuslaki 72 §

Perustuslakivaliokunnan lausunto

Valiokunta esitti, että lakiehdotukset voidaan käsitellä tavallisen lain säätämisjärjestyksessä.

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

04.07.2014