Valtiopaivaasia HE 58/2002

HE 58/2002 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle osakeyhtiölakiin ja eräisiin muihin lakeihin sisältyvien asuin- ja kotipaikkavaatimusten sekä poikkeuslupasäännösten muuttamista koskevaksi lainsäädännöksi

Päätökset

1. Laki osakeyhtiölain muuttamisesta

Vahvistettu

01.11.2002

Voimaantulo

01.01.2003

Säädöskokoelma
887/2002
Päätös

Hyväksytty

2. Laki asunto-osakeyhtiölain 53 ja 59 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

01.11.2002

Voimaantulo

01.01.2003

Säädöskokoelma
888/2002
Päätös

Hyväksytty

3. Laki asumisoikeusyhdistyksistä annetun lain 34 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

01.11.2002

Voimaantulo

01.01.2003

Säädöskokoelma
889/2002
Päätös

Hyväksytty

4. Laki osuuskuntalain 5 luvun 5 ja 15 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

01.11.2002

Voimaantulo

01.01.2003

Säädöskokoelma
890/2002
Päätös

Hyväksytty

5. Laki prokuralain 4 §:n kumoamisesta

Vahvistettu

01.11.2002

Voimaantulo

01.01.2003

Säädöskokoelma
891/2002
Päätös

Hyväksytty

6. Laki eurooppalaisesta taloudellisesta etuyhtymästä annetun lain 4 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

01.11.2002

Voimaantulo

01.01.2003

Säädöskokoelma
892/2002
Päätös

Hyväksytty

7. Laki elinkeinon harjoittamisen oikeudesta annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

01.11.2002

Voimaantulo

01.01.2003

Säädöskokoelma
893/2002
Päätös

Hyväksytty

8. Laki yhdistyslain 35 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

01.11.2002

Voimaantulo

01.01.2003

Säädöskokoelma
894/2002
Päätös

Hyväksytty

9. Laki säätiölain muuttamisesta

Vahvistettu

01.11.2002

Voimaantulo

01.01.2003

Säädöskokoelma
895/2002
Päätös

Hyväksytty

10. Laki patentti- ja rekisterihallituksen valitusasioiden käsittelystä annetun lain 1 ja 3 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

01.11.2002

Voimaantulo

01.01.2003

Säädöskokoelma
896/2002
Päätös

Hyväksytty

11. Laki konkurssipesien hallinnon valvonnasta annetun lain 1 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

01.11.2002

Voimaantulo

01.01.2003

Säädöskokoelma
897/2002
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki osakeyhtiölain muuttamisesta

2. Laki asunto-osakeyhtiölain 53 ja 59 §:n muuttamisesta

3. Laki asumisoikeusyhdistyksistä annetun lain 34 §:n muuttamisesta

4. Laki osuuskuntalain 5 luvun 5 ja 15 §:n muuttamisesta

5. Laki prokuralain 4 §:n kumoamisesta

6. Laki eurooppalaisesta taloudellisesta etuyhtymästä annetun lain 4 §:n muuttamisesta

7. Laki elinkeinon harjoittamisen oikeudesta annetun lain muuttamisesta

8. Laki yhdistyslain 35 §:n muuttamisesta

9. Laki säätiölain muuttamisesta

10. Laki patentti- ja rekisterihallituksen valitusasioiden käsittelystä annetun lain 1 ja 3 §:n muuttamisesta

11. Laki konkurssipesien hallinnon valvonnasta annetun lain 1 §:n muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

19.04.2002

Ministeriö

Kauppa- ja teollisuusministeriö

Esittelijä

Vanhempi hallitussihteeri Knuuti

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

19.04.2002

Istuntopöytäkirja

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
23.04.2002 Päättynyt PTK 47/2002 9
Päätös

Asia lähetettiin talousvaliokuntaan.

Valiokuntakäsittely

Talousvaliokunta

Mietintö

Talousvaliokunnan mietintö
TaVM 16/2002 vp
Valmistunut

17.09.2002

Päätösehdotus

Valiokunta ehdotti, että lakiehdotukset hyväksytään muuttamattomina.

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

20.09.2002

Istuntopöytäkirja
PTK 101/2002 vp
Päätös

Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle 24.09.2002 pidettävään istuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
24.09.2002 Päättynyt PTK 102/2002 17
Päätös

Lakiehdotukset hyväksyttiin valiokunnan ehdotuksen mukaisesti.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
27.09.2002 Päättynyt PTK 106/2002 1
Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt lakiehdotukset.

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

09.10.2002