HE 58/2005 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi ulkomaanliikenteen kauppa-alusluettelosta annetun lain muuttamisesta

Päätökset

Hallituksen esityksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

1. Laki ulkomaanliikenteen kauppa-alusluettelosta annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

15.07.2005

Voimaantulo

12.07.2006

Säädöskokoelma
544/2005
Päätös

Hyväksytty muutettuna

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki ulkomaanliikenteen kauppa-alusluettelosta annetun lain muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Ministeriö

Liikenne- ja viestintäministeriö

Esittelijä

Merenkulkuneuvos Kurki

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

13.05.2005

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
17.05.2005 Päättynyt PTK 55/2005
Päätös

Asia lähetettiin liikenne- ja viestintävaliokuntaan.

Istuntopöytäkirjan sivu

3

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Liikenne- ja viestintävaliokunta

Mietintö

Liikenne- ja viestintävaliokunnan mietintö
LiVM 14/2005 vp
Valmistunut

03.06.2005

Päätösehdotus

Valiokunta ehdotti, että lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana, paitsi 1 § muutettuna.

Vastalauseet

Mietintöön liittyy 1 vastalause

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

03.06.2005

Istuntopöytäkirja
PTK 66/2005 vp
Päätös

Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle 07.06.2005 pidettävään istuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
07.06.2005 Päättynyt PTK 67/2005
Päätös

Lakiehdotus hyväksyttiin valiokunnan ehdotuksen mukaisesti.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
14.06.2005 Keskeytetty PTK 72/2005
15.06.2005 Päättynyt PTK 73/2005 1
Istuntopöytäkirjan sivu

6

Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä päätetyn lakiehdotuksen.

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

21.06.2005

Vastaus
EV 76/2005 vp

Viittaukset Euroopan unionin asiakirjoihin