HE 58/2011 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi veronumerosta ja rakennusalan veronumerorekisteristä sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

(Budjettilakiehdotus)

Päätökset

Hallituksen esityksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

1. Laki veronumerosta ja rakennusalan veronumerorekisteristä

Vahvistettu

09.12.2011

Voimaantulo

15.12.2011

Säädöskokoelma
1231/2011
Päätös

Hyväksytty

2. Laki työturvallisuuslain muuttamisesta

Vahvistettu

09.12.2011

Voimaantulo

15.12.2011

Säädöskokoelma
1232/2011
Päätös

Hyväksytty

3. Laki väestötietojärjestelmästä ja Väestörekisterikeskuksen varmennepalveluista annetun lain 22 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

09.12.2011

Voimaantulo

15.12.2011

Säädöskokoelma
1233/2011
Päätös

Hyväksytty

4. Laki verotustietojen julkisuudesta ja salassapidosta annetun lain 17 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

09.12.2011

Voimaantulo

15.12.2011

Säädöskokoelma
1234/2011
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki veronumerosta ja rakennusalan veronumerorekisteristä

2. Laki työturvallisuuslain muuttamisesta

3. Laki väestötietojärjestelmästä ja Väestörekisterikeskuksen varmennepalveluista annetun lain 22 §:n muuttamisesta

4. Laki verotustietojen julkisuudesta ja salassapidosta annetun lain 17 §:n muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Ministeriö

Valtiovarainministeriö

Esittelijä

Ylijohtaja Arvela

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

05.10.2011

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
10.10.2011 Poistettu PTK 49/2011
11.10.2011 Poistettu PTK 50/2011
12.10.2011 Poistettu PTK 51/2011
13.10.2011 Päättynyt PTK 52/2011
Päätös

Asia lähetettiin valtiovarainvaliokuntaan, jolle tarkastusvaliokunnan on annettava lausunto.

Keskusteluviittaus
Istuntopöytäkirjan sivu

17

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Valtiovarainvaliokunta

Mietintö

Valtiovarainvaliokunnan mietintö
VaVM 8/2011 vp
Valmistunut

11.11.2011

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella valtiovarainvaliokunta ehdottaa, että lakiehdotukset hyväksytään muuttamattomina.

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

11.11.2011

Istuntopöytäkirja
PTK 68/2011 vp
Päätös

Mietintö pantiin pöydälle 15.11.2011 pidettävään täysistuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
15.11.2011 Päättynyt PTK 69/2011
Päätös

Eduskunta hyväksyi lakiehdotusten sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
22.11.2011 Päättynyt PTK 73/2011
Istuntopöytäkirjan sivu

11

Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt lakiehdotukset. Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi. Asian käsittely päättyi.

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

01.12.2011

Vastaus
EV 45/2011 vp