Valtiopaivaasia HE 58/2011

HE 58/2011 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi veronumerosta ja rakennusalan veronumerorekisteristä sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

(Budjettilakiehdotus)

Päätökset

1. Laki veronumerosta ja rakennusalan veronumerorekisteristä

Vahvistettu

09.12.2011

Voimaantulo

15.12.2011

Säädöskokoelma
1231/2011
Päätös

Hyväksytty

2. Laki työturvallisuuslain muuttamisesta

Vahvistettu

09.12.2011

Voimaantulo

15.12.2011

Säädöskokoelma
1232/2011
Päätös

Hyväksytty

3. Laki väestötietojärjestelmästä ja Väestörekisterikeskuksen varmennepalveluista annetun lain 22 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

09.12.2011

Voimaantulo

15.12.2011

Säädöskokoelma
1233/2011
Päätös

Hyväksytty

4. Laki verotustietojen julkisuudesta ja salassapidosta annetun lain 17 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

09.12.2011

Voimaantulo

15.12.2011

Säädöskokoelma
1234/2011
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki veronumerosta ja rakennusalan veronumerorekisteristä

2. Laki työturvallisuuslain muuttamisesta

3. Laki väestötietojärjestelmästä ja Väestörekisterikeskuksen varmennepalveluista annetun lain 22 §:n muuttamisesta

4. Laki verotustietojen julkisuudesta ja salassapidosta annetun lain 17 §:n muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

05.10.2011

Ministeriö

Valtiovarainministeriö

Esittelijä

Ylijohtaja Arvela

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

05.10.2011

Istuntopöytäkirja

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
10.10.2011 Poistettu PTK 49/2011 17
11.10.2011 Poistettu PTK 50/2011 17
12.10.2011 Poistettu PTK 51/2011 17
13.10.2011 Päättynyt PTK 52/2011 19
Päätös

Asia lähetettiin valtiovarainvaliokuntaan, jolle tarkastusvaliokunnan on annettava lausunto.

Keskusteluviittaus

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Valtiovarainvaliokunta

Mietintö

Valtiovarainvaliokunnan mietintö
VaVM 8/2011 vp
Valmistunut

11.11.2011

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella valtiovarainvaliokunta ehdottaa, että lakiehdotukset hyväksytään muuttamattomina.

Lausunnot

Tarkastusvaliokunnan lausunto
TrVL 3/2011 vp
Valmistunut

26.10.2011

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

11.11.2011

Istuntopöytäkirja
PTK 68/2011 vp
Päätös

Mietintö pantiin pöydälle 15.11.2011 pidettävään täysistuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
15.11.2011 Päättynyt PTK 69/2011 3
Päätös

Eduskunta hyväksyi lakiehdotusten sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
22.11.2011 Päättynyt PTK 73/2011 11
Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt lakiehdotukset. Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi. Asian käsittely päättyi.

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

01.12.2011

​​​​