Valtiopaivaasia HE 58/2012

HE 58/2012 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi rajoitetusti verovelvollisen tulon verottamisesta annetun lain 3 §:n, elinkeinotulon verottamisesta annetun lain 6 a §:n ja tuloverolain 33 c §:n muuttamisesta

Päätökset

1. Laki rajoitetusti verovelvollisen tulon verottamisesta annetun lain 3 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

29.06.2012

Voimaantulo

29.06.2012

Säädöskokoelma
381/2012
Päätös

Hyväksytty

2. Laki elinkeinotulon verottamisesta annetun lain 6 a §:n muuttamisesta

Vahvistettu

29.06.2012

Voimaantulo

29.06.2012

Säädöskokoelma
382/2012
Päätös

Hyväksytty

3. Laki tuloverolain 33 c §:n muuttamisesta

Vahvistettu

29.06.2012

Voimaantulo

29.06.2012

Säädöskokoelma
383/2012
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki rajoitetusti verovelvollisen tulon verottamisesta annetun lain 3 §:n muuttamisesta

2. Laki elinkeinotulon verottamisesta annetun lain 6 a §:n muuttamisesta

3. Laki tuloverolain 33 c §:n muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

07.06.2012

Ministeriö

Valtiovarainministeriö

Esittelijä

Hallitusneuvos Toivainen

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

12.06.2012

Istuntopöytäkirja

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
12.06.2012 Päättynyt PTK 64/2012 4
Päätös

Asia lähetettiin valtiovarainvaliokuntaan.

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Valtiovarainvaliokunta

Mietintö

Valtiovarainvaliokunnan mietintö
VaVM 17/2012 vp
Valmistunut

13.06.2012

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella valtiovarainvaliokunta ehdottaa, että lakiehdotukset hyväksytään muuttamattomina.

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

13.06.2012

Istuntopöytäkirja
PTK 66/2012 vp
Päätös

Mietintö pantiin pöydälle 14.6.2012 pidettävään täysistuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
14.06.2012 Päättynyt PTK 67/2012 8
Päätös

Eduskunta hyväksyi lakiehdotusten sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
19.06.2012 Päättynyt PTK 69/2012 7
Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt lakiehdotukset. Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi. Asian käsittely päättyi.

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

26.06.2012

Viittaukset Euroopan unionin asiakirjoihin

​​​​