Valtiopaivaasia HE 58/2013

HE 58/2013 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle syyteneuvottelua koskevaksi lainsäädännöksi ja syyttämättä jättämistä koskevien säännösten uudistamiseksi

Päätökset

1. Laki oikeudenkäynnistä rikosasioissa annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

22.08.2014

Voimaantulo

01.01.2015

Säädöskokoelma
670/2014
Päätös

Hyväksytty muutettuna

2. Laki oikeudenkäymiskaaren 2 luvun muuttamisesta

Vahvistettu

22.08.2014

Voimaantulo

01.01.2015

Säädöskokoelma
671/2014
Päätös

Hyväksytty

3. Laki esitutkintalain muuttamisesta

Vahvistettu

22.08.2014

Voimaantulo

01.01.2015

Säädöskokoelma
672/2014
Päätös

Hyväksytty muutettuna

4. Laki rikoslain muuttamisesta

Vahvistettu

22.08.2014

Voimaantulo

01.01.2015

Säädöskokoelma
673/2014
Päätös

Hyväksytty muutettuna

5. Laki eduskunnan oikeusasiamiehestä annetun lain 10 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

22.08.2014

Voimaantulo

01.01.2015

Säädöskokoelma
674/2014
Päätös

Hyväksytty

6. Laki valtioneuvoston oikeuskanslerista annetun lain 6 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

22.08.2014

Voimaantulo

01.01.2015

Säädöskokoelma
675/2014
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki oikeudenkäynnistä rikosasioissa annetun lain muuttamisesta

2. Laki oikeudenkäymiskaaren 2 luvun muuttamisesta

3. Laki esitutkintalain muuttamisesta

4. Laki rikoslain muuttamisesta

5. Laki eduskunnan oikeusasiamiehestä annetun lain 10 §:n muuttamisesta

6. Laki valtioneuvoston oikeuskanslerista annetun lain 6 §:n muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

30.05.2013

Ministeriö

Oikeusministeriö

Esittelijä

Lainsäädäntöneuvos Rautio

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

31.05.2013

Istuntopöytäkirja

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
04.06.2013 Päättynyt PTK 63/2013 7
Päätös

Asia lähetettiin lakivaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan on annettava lausunto.

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Lakivaliokunta

Mietintö

Lakivaliokunnan mietintö
LaVM 5/2014 vp
Valmistunut

06.06.2014

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella lakivaliokunta ehdottaa, että 2., 5., ja 6. lakiehdotus hyväksytään muuttamattomina, että 1., 3., ja 4. lakiehdotus hyväksytään muutettuina ja että hyväksytään yksi lausuma.

Vastalauseet

Mietintöön liittyy 1 vastalause

Lausunnot

Perustuslakivaliokunnan lausunto
PeVL 7/2014 vp
Valmistunut

21.03.2014

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

10.06.2014

Istuntopöytäkirja
PTK 64/2014 vp
Päätös

Mietintö pantiin pöydälle 11.6.2014 pidettävään täysistuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
11.06.2014 Päättynyt PTK 65/2014 8
Päätös

Eduskunta hyväksyi lakiehdotusten sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
17.06.2014 Keskeytetty PTK 67/2014 15
18.06.2014 Päättynyt PTK 68/2014 3 72
Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt lakiehdotukset. Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi. Eduskunta hyväksyi mietintöön sisältyvän lausumaehdotuksen. Asian käsittely päättyi.

Lainsäätämisjärjestys

Hallituksen esitys

Perustuslaki 72 §

Perustuslakivaliokunnan lausunto

Valiokunta esitti, että lakiehdotukset voidaan käsitellä tavallisen lain säätämisjärjestyksessä.

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

23.06.2014