HE 59/2005 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain 5 §:n muuttamisesta

Päätökset

Hallituksen esityksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

1. Laki terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain 5 ja 11 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

05.08.2005

Voimaantulo

01.09.2005

Säädöskokoelma
614/2005
Päätös

Hyväksytty muutettuna

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain 5 §:n muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Ministeriö

Sosiaali- ja terveysministeriö

Esittelijä

Hallitusneuvos Koivuranta

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

13.05.2005

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
17.05.2005 Päättynyt PTK 55/2005
Päätös

Asia lähetettiin sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

Istuntopöytäkirjan sivu

4

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Sosiaali- ja terveysvaliokunta

Mietintö

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö
StVM 7/2005 vp
Valmistunut

20.05.2005

Päätösehdotus

Valiokunta ehdotti, että lakiehdotus hyväksytään muutettuna ja että lakialoite LA 165/2003 vp hylätään.

Vastalauseet

Mietintöön liittyy 1 vastalause

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

24.05.2005

Istuntopöytäkirja
PTK 59/2005 vp
Päätös

Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle 25.05.2005 pidettävään istuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
25.05.2005 Keskeytetty PTK 60/2005
27.05.2005 Päättynyt PTK 62/2005 16, 17
Päätös

Lakiehdotus hyväksyttiin valiokunnan ehdotuksen mukaisesti.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
31.05.2005 Päättynyt PTK 63/2005
Istuntopöytäkirjan sivu

6

Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä päätetyn lakiehdotuksen.

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

07.06.2005

Vastaus
EV 60/2005 vp

Muiden yhdessä käsiteltävien asioiden käsittelytiedot