Valtiopaivaasia HE 59/2010

HE 59/2010 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi sairausvakuutuslain sekä työnantajan sosiaaliturvamaksusta annetun lain 3 ja 4 §:n muuttamisesta

Päätökset

1. Laki sairausvakuutuslain 11 ja 18 luvun muuttamisesta

Vahvistettu

20.08.2010

Voimaantulo

01.01.2011

Säädöskokoelma
700/2010
Päätös

Hyväksytty muutettuna

2. Laki työnantajan sosiaaliturvamaksusta annetun lain 3 ja 4 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

20.08.2010

Voimaantulo

01.01.2011

Säädöskokoelma
701/2010
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki sairausvakuutuslain muuttamisesta

2. Laki työnantajan sosiaaliturvamaksusta annetun lain 3 ja 4 §:n muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

07.05.2010

Ministeriö

Sosiaali- ja terveysministeriö

Esittelijä

Vanhempi hallitussihteeri Rossi

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

07.05.2010

Istuntopöytäkirja

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
18.05.2010 Päättynyt PTK 52/2010 7
Päätös

Asia lähetettiin sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Sosiaali- ja terveysvaliokunta

Mietintö

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö
StVM 12/2010 vp
Valmistunut

27.05.2010

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella sosiaali- ja terveysvaliokunta ehdottaa, että 2. lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana ja että 1. lakiehdotus hyväksytään muutoin hallituksen esityksen mukaisena paitsi 19 a § muutettuna.

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

01.06.2010

Istuntopöytäkirja
PTK 58/2010 vp
Päätös

Mietintö pantiin pöydälle 3.6.2010 pidettävään täysistuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
03.06.2010 Päättynyt PTK 60/2010 3
Päätös

Eduskunta hyväksyi lakiehdotusten sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
08.06.2010 Päättynyt PTK 62/2010 17
Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt lakiehdotukset. Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi. Asian käsittely päättyi.

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

18.06.2010

​​​​