HE 6/1998 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Suomen Pankista ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Päätökset

Hallituksen esityksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

1) Laki Suomen Pankista

Vahvistettu

27.03.1998

Voimaantulo

*)

Säädöskokoelma
214/1998
Päätös

Hyv. muutettuna

2) Laki rahalain kumoamisesta

Vahvistettu

27.03.1998

Säädöskokoelma
215/1998
Päätös

Hyväksytty

3) Laki metallirahasta

Vahvistettu

27.03.1998

Säädöskokoelma
216/1998
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

3.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1) Laki Suomen Pankista

2) Laki rahalain kumoamisesta

3) Laki metallirahasta

Annettu eduskunnalle

Ministeriö

Valtiovarainministeriö

Esittelijä

Lainsäädäntöneuvos Tanninen

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

27.02.1998

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
03.03.1998 Päättynyt PTK 19/1998

Valiokuntakäsittely

Talousvaliokunta

Mietintö

Talousvaliokunnan mietintö
TaVM 3/1998 vp
Valmistunut

12.03.1998

Päätösehdotus

Hyv. muutettuna

Vastalauseet

Mietintöön liittyy 2 vastalausetta

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

13.03.1998

Istuntopöytäkirja
PTK 28/1998 vp
Päätös

Seuraavaan istuntoon

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
17.03.1998 Päättynyt PTK 29/1998

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
17.03.1998 Päättynyt PTK 30/1998
Päätös

Hyväksytty

Kolmas käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
20.03.1998 Päättynyt PTK 34/1998 1
Huomautus

*) Lain 4 ja 15-17 §:ien voimaantulo 1.5.1998

Muilta osin lait tulevat voimaan, kun Suomi

perustamissopimuksen 109 I artiklan mukaisesti osallistuu

yhtenäisvaluutan alueeseen.

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

VJ 66 § (PeVL)

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

20.03.1998

Vastaus
EV 20/1998 vp