HE 6/1999 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi valmisteverotuslain, arvonlisäverolain, tullilain 9 §:n sekä Ahvenanmaan maakuntaa koskevista poikkeuksista arvonlisävero- ja valmisteverolainsäädäntöön annetun lain muuttamisesta

Päätökset

Hallituksen esityksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

1. Laki valmisteverotuslain muuttamisesta

Vahvistettu

24.06.1999

Voimaantulo

01.07.1999

Säädöskokoelma
762/1999
Päätös

Hyväksytty muutettuna

2. Laki arvonlisäverolain muuttamisesta

Vahvistettu

24.06.1999

Voimaantulo

01.07.1999

Säädöskokoelma
763/1999
Päätös

Hyväksytty muutettuna

3. Laki tullilain 9 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

24.06.1999

Voimaantulo

01.07.1999

Säädöskokoelma
764/1999
Päätös

Hyväksytty muutettuna

4. Laki Ahvenanmaan maakuntaa koskevista poikkeuksista arvonlisävero- ja valmisteverolainsäädäntöön annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

24.06.1999

Voimaantulo

01.07.1999

Säädöskokoelma
765/1999
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

3.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki valmisteverotuslain muuttamisesta

2. Laki arvonlisäverolain muuttamisesta

3. Laki tullilain 9 §:n muuttamisesta

4. Laki Ahvenanmaan maakuntaa koskevista poikkeuksista arvonlisävero- ja valmisteverolainsäädäntöön annetun lain muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Ministeriö

Valtiovarainministeriö

Esittelijä

Neuvotteleva virkamies Virtaranta

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

07.05.1999

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
11.05.1999 Päättynyt PTK 20/1999
Päätös

Asia lähetettiin valtiovarainvaliokuntaan.

Istuntopöytäkirjan sivu

4

Valiokuntakäsittely

Valtiovarainvaliokunta

Mietintö

Valtiovarainvaliokunnan mietintö
VaVM 1/1999 vp
Valmistunut

08.06.1999

Päätösehdotus

Valtiovarainvaliokunta ehdotti, että 4. lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana, että 1. lakiehdotus hyväksytään muutoin hallituksen esityksen mukaisena, paitsi 20 § muutettuna, että 2. lakiehdotus hyväksytään muutoin hallituksen esityksen mukaisena, paitsi 70 § muutettuna ja että 3. lakiehdotus hyväksytään muutoin hallituksen esityksen mukaisena, paitsi 9 § muutettuna.

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

08.06.1999

Istuntopöytäkirja
PTK 32/1999 vp
Päätös

Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle 9.6.1999 pidettävään istuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
09.06.1999 Päättynyt PTK 33/1999
Päätös

Ensimmäinen käsittely julistettiin päättyneeksi.

Toinen käsittely.

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
11.06.1999 Päättynyt PTK 35/1999
Istuntopöytäkirjan sivu

1

Päätös

Lakiehdotukset hyväksyttiin valiokunnan ehdotuksen mukaisesti.

Kolmas käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
15.06.1999 Poistettu PTK 36/1999
15.06.1999 Päättynyt PTK 37/1999
Istuntopöytäkirjan sivu

11

Päätös

Eduskunta hyväksyi toisessa käsittelyssä päätetyt lakiehdotukset.

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Valtiopäiväjärjestys 66 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

15.06.1999

Vastaus
EV 6/1999 vp

Viittaukset Euroopan unionin asiakirjoihin