Valtiopaivaasia HE 6/2001

HE 6/2001 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi merityöaikalain ja työajasta kotimaanliikenteen aluksissa annetun lain muuttamisesta sekä eräiksi niihin liittyviksi laeiksi

Päätökset

1. Laki merityöaikalain muuttamisesta

Vahvistettu

23.02.2001

Voimaantulo

01.03.2001

Säädöskokoelma
151/2001
Päätös

Hyväksytty

2. Laki työajasta kotimaanliikenteen aluksissa annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

23.02.2001

Voimaantulo

01.03.2001

Säädöskokoelma
152/2001
Päätös

Hyväksytty

3. Laki merimiesten vuosilomalain 24 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

23.02.2001

Voimaantulo

01.03.2001

Säädöskokoelma
153/2001
Päätös

Hyväksytty

4. Laki merimieslain 25 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

23.02.2001

Voimaantulo

01.03.2001

Säädöskokoelma
154/2001
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki merityöaikalain muuttamisesta

2. Laki työajasta kotimaanliikenteen aluksissa annetun lain muuttamisesta

3. Laki merimiesten vuosilomalain 24 §:n muuttamisesta

4. Laki merimieslain 25 §:n muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

02.02.2001

Ministeriö

Työministeriö

Esittelijä

Vanhempi hallitussihteeri Kröger

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

02.02.2001

Istuntopöytäkirja

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
09.02.2001 Päättynyt PTK 6/2001 6
Päätös

Asia lähetettiin työ- ja tasa-arvoasiainvaliokuntaan.

Valiokuntakäsittely

Työ- ja tasa-arvoasiainvaliokunta

Mietintö

Työ- ja tasa-arvoasiainvaliokunnan mietintö
TyVM 2/2001 vp
Valmistunut

13.02.2001

Päätösehdotus

Valiokunta ehdotti, että lakiehdotukset hyväksytään muuttamattomana.

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

13.02.2001

Istuntopöytäkirja
PTK 7/2001 vp
Päätös

Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle 14.2.2001 pidettävään istuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
14.02.2001 Päättynyt PTK 8/2001 7
Päätös

Lakiehdotukset hyväksyttiin valiokunnan ehdotuksen mukaisesti.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
20.02.2001 Päättynyt PTK 11/2001 5
Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt lakiehdotukset.

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

21.02.2001

Vastaus
EV 5/2001 vp

Viittaukset Euroopan unionin asiakirjoihin