HE 6/2001 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi merityöaikalain ja työajasta kotimaanliikenteen aluksissa annetun lain muuttamisesta sekä eräiksi niihin liittyviksi laeiksi

Päätökset

Hallituksen esityksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

1. Laki merityöaikalain muuttamisesta

Vahvistettu

23.02.2001

Voimaantulo

01.03.2001

Säädöskokoelma
151/2001
Päätös

Hyväksytty

2. Laki työajasta kotimaanliikenteen aluksissa annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

23.02.2001

Voimaantulo

01.03.2001

Säädöskokoelma
152/2001
Päätös

Hyväksytty

3. Laki merimiesten vuosilomalain 24 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

23.02.2001

Voimaantulo

01.03.2001

Säädöskokoelma
153/2001
Päätös

Hyväksytty

4. Laki merimieslain 25 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

23.02.2001

Voimaantulo

01.03.2001

Säädöskokoelma
154/2001
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki merityöaikalain muuttamisesta

2. Laki työajasta kotimaanliikenteen aluksissa annetun lain muuttamisesta

3. Laki merimiesten vuosilomalain 24 §:n muuttamisesta

4. Laki merimieslain 25 §:n muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Ministeriö

Työministeriö

Esittelijä

Vanhempi hallitussihteeri Kröger

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

02.02.2001

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
09.02.2001 Päättynyt PTK 6/2001
Päätös

Asia lähetettiin työ- ja tasa-arvoasiainvaliokuntaan.

Istuntopöytäkirjan sivu

6

Valiokuntakäsittely

Työ- ja tasa-arvoasiainvaliokunta

Mietintö

Työ- ja tasa-arvoasiainvaliokunnan mietintö
TyVM 2/2001 vp
Valmistunut

13.02.2001

Päätösehdotus

Valiokunta ehdotti, että lakiehdotukset hyväksytään muuttamattomana.

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

13.02.2001

Istuntopöytäkirja
PTK 7/2001 vp
Päätös

Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle 14.2.2001 pidettävään istuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
14.02.2001 Päättynyt PTK 8/2001
Päätös

Lakiehdotukset hyväksyttiin valiokunnan ehdotuksen mukaisesti.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
20.02.2001 Päättynyt PTK 11/2001
Istuntopöytäkirjan sivu

5

Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt lakiehdotukset.

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

21.02.2001

Vastaus
EV 5/2001 vp

Viittaukset Euroopan unionin asiakirjoihin