HE 6/2010 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi puoluelain, ehdokkaan vaalirahoituksesta annetun lain ja rahankeräyslain muuttamisesta

Päätökset

Hallituksen esityksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

1. Laki puoluelain muuttamisesta

Vahvistettu

16.07.2010

Voimaantulo

01.09.2010

Säädöskokoelma
683/2010
Päätös

Hyväksytty muutettuna

2. Laki ehdokkaan vaalirahoituksesta annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

16.07.2010

Voimaantulo

01.09.2010

Säädöskokoelma
684/2010
Päätös

Hyväksytty muutettuna

3. Laki rahankeräyslain muuttamisesta

Vahvistettu

16.07.2010

Voimaantulo

01.09.2010

Säädöskokoelma
685/2010
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki puoluelain muuttamisesta

2. Laki ehdokkaan vaalirahoituksesta annetun lain muuttamisesta

3. Laki rahankeräyslain muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Ministeriö

Oikeusministeriö

Esittelijä

Lainsäädäntöjohtaja Manninen

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

05.03.2010

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
09.03.2010 Päättynyt PTK 20/2010
Päätös

Asia lähetettiin perustuslakivaliokuntaan, jolle tarkastusvaliokunnan on annettava lausunto.

Yhteiskeskustelu
Istuntopöytäkirjan sivu

5

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Perustuslakivaliokunta

Mietintö

Perustuslakivaliokunnan mietintö
PeVM 3/2010 vp
Valmistunut

09.06.2010

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella perustuslakivaliokunta ehdottaa, että 3. lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana, että 1. ja 2. lakiehdotus hyväksytään muutettuina ja että lakialoitteet LA 2/2007 vp, LA 7/2010 vp ja LA 13/2010 vp hylätään.

Vastalauseet

Mietintöön liittyy 2 vastalausetta

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

10.06.2010

Istuntopöytäkirja
PTK 64/2010 vp
Päätös

Mietintö pantiin pöydälle 16.6.2010 pidettävään täysistuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
16.06.2010 Keskeytetty PTK 66/2010
17.06.2010 Päättynyt PTK 67/2010 1-6
Päätös

Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen sisältyvien lakiehdotusten sisällön mietinnön mukaisena. Eduskunta yhtyi valiokunnan ehdotukseen lakialoitteisiin sisältyvien lakiehdotusten hylkäämisestä. Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
21.06.2010 Päättynyt PTK 69/2010
Istuntopöytäkirjan sivu

5

Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt, hallituksen esitykseen sisältyvät lakiehdotukset. Eduskunta pysyi ensimmäisessä käsittelyssä tekemässään päätöksessä lakialoitteisiin sisältyvien lakiehdotusten hylkäämisestä. Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi. Asian käsittely päättyi.

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

02.07.2010

Vastaus
EV 100/2010 vp

Muiden yhdessä käsiteltävien asioiden käsittelytiedot