HE 6/2011 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi vaarallisten aineiden kuljetuksesta annetun lain muuttamisesta

Päätökset

Hallituksen esityksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

1. Laki vaarallisten aineiden kuljetuksesta annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

26.08.2011

Voimaantulo

15.09.2011

Säädöskokoelma
1004/2011
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki vaarallisten aineiden kuljetuksesta annetun lain muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Ministeriö

Liikenne- ja viestintäministeriö

Esittelijä

Liikenneneuvos Miettinen-Bellevergue

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

27.05.2011

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
31.05.2011 Päättynyt PTK 12/2011
Päätös

Asia lähetettiin liikenne- ja viestintävaliokuntaan.

Istuntopöytäkirjan sivu

4

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Liikenne- ja viestintävaliokunta

Mietintö

Liikenne- ja viestintävaliokunnan mietintö
LiVM 3/2011 vp
Valmistunut

14.06.2011

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella liikenne- ja viestintävaliokunta ehdottaa, että lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana.

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

21.06.2011

Istuntopöytäkirja
PTK 17/2011 vp
Päätös

Mietintö pantiin pöydälle 22.6.2011 pidettävään toiseen täysistuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
22.06.2011 Päättynyt PTK 19/2011
Päätös

Eduskunta hyväksyi lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
29.06.2011 Päättynyt PTK 23/2011
Istuntopöytäkirjan sivu

4

Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn lakiehdotuksen. Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi. Asian käsittely päättyi.

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

04.07.2011

Vastaus
EV 6/2011 vp

Viittaukset Euroopan unionin asiakirjoihin