HE 60/1999 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi riistanhoitomaksusta ja pyyntilupamaksusta annetun lain muuttamisesta

Päätökset

Hallituksen esityksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

1. Laki riistanhoitomaksusta ja pyyntilupamaksusta annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

23.12.1999

Voimaantulo

01.01.2000

Säädöskokoelma
1237/1999
Päätös

Hyväksytty muutettuna

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

3.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki riistanhoitomaksusta ja pyyntilupamaksusta annetun lain muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Ministeriö

Maa- ja metsätalousministeriö

Esittelijä

Nuorempi hallitussihteeri Torvinen

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

17.09.1999

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
22.09.1999 Päättynyt PTK 56/1999
Päätös

Asia lähetettiin maa- ja metsätalousvaliokuntaan.

Istuntopöytäkirjan sivu

7

Valiokuntakäsittely

Maa- ja metsätalousvaliokunta

Mietintö

Maa- ja metsätalousvaliokunnan mietintö
MmVM 9/1999 vp
Valmistunut

19.11.1999

Päätösehdotus

Valiokunta ehdotti, että lakiehdotus hyväksytään muutoin sellaisenaan paitsi 7 c § muutettuna.

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

23.11.1999

Istuntopöytäkirja
PTK 95/1999 vp
Päätös

Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle samana päivänä pidettävään seuraavaan istuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
23.11.1999 Päättynyt PTK 96/1999
Päätös

Ensimmäinen käsittely julistettiin päättyneeksi.

Toinen käsittely.

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
24.11.1999 Päättynyt PTK 97/1999
Istuntopöytäkirjan sivu

5

Päätös

Lakiehdotus hyväksyttiin valiokunnan ehdotuksen mukaisesti.

Kolmas käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
30.11.1999 Päättynyt PTK 100/1999
Istuntopöytäkirjan sivu

5

Päätös

Eduskunta hyväksyi toisessa käsittelyssä päätetyn lakiehdotuksen.

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Valtiopäiväjärjestys 66 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

30.11.1999

Vastaus
EV 88/1999 vp