Valtiopaivaasia HE 60/2001

HE 60/2001 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi sairausvakuutuslain ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta

Päätökset

1. Laki sairausvakuutuslain muuttamisesta

Vahvistettu

13.07.2001

Voimaantulo

01.01.2002

Säädöskokoelma
640/2001
Päätös

Hyväksytty muutettuna

2. Laki kansaneläkelaitoksen järjestämästä kuntoutuksesta annetun lain 7 a §:n muuttamisesta

Vahvistettu

13.07.2001

Voimaantulo

01.01.2002

Säädöskokoelma
641/2001
Päätös

Hyväksytty

3. Laki kuntoutusrahalain muuttamisesta

Vahvistettu

13.07.2001

Voimaantulo

01.01.2002

Säädöskokoelma
642/2001
Päätös

Hyväksytty

4. Laki maatalousyrittäjien työterveyshuollon eräiden kustannusten korvaamisesta valtion varoista annetun lain muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta

Vahvistettu

13.07.2001

Voimaantulo

01.01.2002

Säädöskokoelma
643/2001
Päätös

Hyväksytty

5. Laki sairausvakuutuslain mukaisen omavastuuajan korvaamisesta maatalousyrittäjille annetun lain 5 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

13.07.2001

Voimaantulo

01.01.2002

Säädöskokoelma
644/2001
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki sairausvakuutuslain muuttamisesta

2. Laki kansaneläkelaitoksen järjestämästä kuntoutuksesta annetun lain 7 a §:n muuttamisesta

3. Laki kuntoutusrahalain muuttamisesta

4. Laki maatalousyrittäjien työterveyshuollon eräiden kustannusten korvaamisesta valtion varoista annetun lain muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta

5. Laki sairausvakuutuslain mukaisen omavastuuajan korvaamisesta maatalousyrittäjille annetun lain 5 §:n muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

27.04.2001

Ministeriö

Sosiaali- ja terveysministeriö

Esittelijä

Hallitussihteeri Pelkonen

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

27.04.2001

Istuntopöytäkirja

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
02.05.2001 Päättynyt PTK 50/2001 18
Päätös

Asia lähetettiin sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

Valiokuntakäsittely

Sosiaali- ja terveysvaliokunta

Mietintö

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö
StVM 14/2001 vp
Valmistunut

11.05.2001

Päätösehdotus

Valiokunta ehdotti, että 2.-5. lakiehdotukset hyväksytään muuttamattomina ja että 1. lakiehdotus hyväksytään muutettuna.

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

16.05.2001

Istuntopöytäkirja
PTK 60/2001 vp
Päätös

Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle 18.05.2001 pidettävään istuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
18.05.2001 Poistettu PTK 63/2001 5
29.05.2001 Päättynyt PTK 66/2001 2
Päätös

Lakiehdotukset hyväksyttiin valiokunnan ehdotuksen mukaisesti.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
01.06.2001 Päättynyt PTK 70/2001 4
Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt lakiehdotukset.

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

21.06.2001