HE 60/2001 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi sairausvakuutuslain ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta

Päätökset

Hallituksen esityksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

1. Laki sairausvakuutuslain muuttamisesta

Vahvistettu

13.07.2001

Voimaantulo

01.01.2002

Säädöskokoelma
640/2001
Päätös

Hyväksytty muutettuna

2. Laki kansaneläkelaitoksen järjestämästä kuntoutuksesta annetun lain 7 a §:n muuttamisesta

Vahvistettu

13.07.2001

Voimaantulo

01.01.2002

Säädöskokoelma
641/2001
Päätös

Hyväksytty

3. Laki kuntoutusrahalain muuttamisesta

Vahvistettu

13.07.2001

Voimaantulo

01.01.2002

Säädöskokoelma
642/2001
Päätös

Hyväksytty

4. Laki maatalousyrittäjien työterveyshuollon eräiden kustannusten korvaamisesta valtion varoista annetun lain muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta

Vahvistettu

13.07.2001

Voimaantulo

01.01.2002

Säädöskokoelma
643/2001
Päätös

Hyväksytty

5. Laki sairausvakuutuslain mukaisen omavastuuajan korvaamisesta maatalousyrittäjille annetun lain 5 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

13.07.2001

Voimaantulo

01.01.2002

Säädöskokoelma
644/2001
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki sairausvakuutuslain muuttamisesta

2. Laki kansaneläkelaitoksen järjestämästä kuntoutuksesta annetun lain 7 a §:n muuttamisesta

3. Laki kuntoutusrahalain muuttamisesta

4. Laki maatalousyrittäjien työterveyshuollon eräiden kustannusten korvaamisesta valtion varoista annetun lain muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta

5. Laki sairausvakuutuslain mukaisen omavastuuajan korvaamisesta maatalousyrittäjille annetun lain 5 §:n muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Ministeriö

Sosiaali- ja terveysministeriö

Esittelijä

Hallitussihteeri Pelkonen

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

27.04.2001

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
02.05.2001 Päättynyt PTK 50/2001
Päätös

Asia lähetettiin sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

Istuntopöytäkirjan sivu

18

Valiokuntakäsittely

Sosiaali- ja terveysvaliokunta

Mietintö

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö
StVM 14/2001 vp
Valmistunut

11.05.2001

Päätösehdotus

Valiokunta ehdotti, että 2.-5. lakiehdotukset hyväksytään muuttamattomina ja että 1. lakiehdotus hyväksytään muutettuna.

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

16.05.2001

Istuntopöytäkirja
PTK 60/2001 vp
Päätös

Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle 18.05.2001 pidettävään istuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
18.05.2001 Poistettu PTK 63/2001
29.05.2001 Päättynyt PTK 66/2001
Päätös

Lakiehdotukset hyväksyttiin valiokunnan ehdotuksen mukaisesti.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
01.06.2001 Päättynyt PTK 70/2001
Istuntopöytäkirjan sivu

4

Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt lakiehdotukset.

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

21.06.2001

Vastaus
EV 52/2001 vp